ข่าวภูเก็ต » ผู้ว่าฯ ภูเก็ตออกคำสั่งเพิ่มเติมคุมเข้มนทท.ต่างชาติ Phuket Sandbox

ผู้ว่าฯ ภูเก็ตออกคำสั่งเพิ่มเติมคุมเข้มนทท.ต่างชาติ Phuket Sandbox

10 กรกฎาคม 2021
858   0

ผู้ว่าฯ ภูเก็ตออกคำสั่งเพิ่มเติมคุมเข้มการเดินทางของนักท่องเที่ยวต่างชาติในโครงการ Phuket Sandbox ฝ่าฝืนมีโทษทางอาญาทั้งจำและปรับ

 

 

 

 

 

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ลงนามคำสั่ง ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เกี่ยวข้องกับผู้ที่เดินทางเข้ามาในโครงการ Phuket Sandbox โดยสรุปว่า จากการที่รัฐบาลเปิดจังหวัดภูเก็ต เป็นพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวโดยไม่มีการกักตัวตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เพื่อฟื้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว และรัฐบาลได้เตรียมพร้อมกำหนดมาตรการรองรับและบูรณาการประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามมาตรการต่างๆในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจควบคู่มาตรการด้านสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ

จังหวัดภูเก็ต กำหนดมาตรการควบคุมติดตามเฝ้าระวังนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากต่างประเทศเพื่อป้องกันมิให้มีการติดเชื้อและเกิดการแพร่ระบาดของโรคจึงมีคำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 3858/2564 กำหนดมาตรการตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ของผู้ซึ่งได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้ามาในพื้นที่ นำร่องเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต Phuket Tourism Sandbox

สาระสำคัญ มาตรการก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ให้หลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงหรือสถานที่ชุมชนไม่น้อยกว่า14วัน ต้องมาจากประเทศซึ่งศบค.อนุมัติตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด และลงทะเบียนผ่านระบบหรือเว็บไซต์ที่ทางราชการกำหนด

มีหนังสือรับรองว่าเป็นบุคคลเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรได้ (COE) ใบรับรองแพทย์ยืนยันไม่มีเชื้อโควิด-19 กรมธรรม์ประกันภัยครอบคลุมค่าใช้จ่ายดูแลสุขภาพรักษาพยาบาลรวมถึงกรณีโรคโควิด-19 ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในราชอาณาจักรในวงเงินไม่น้อยกว่า 100,000ดอลล่าร์สหรัฐ

หลักฐานชำระค่าที่พักและค่าตรวจหาเชื้อโดยวิธี RT-PCR ระบุระยะเวลาเข้าพักไม่น้อยกว่า14คืน ในโรงแรมที่พักที่ได้มาตรฐานSHA Plus เอกสารรับรองการได้รับวัคซีน ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ ณ ช่องทางเข้า-ออกระหว่างประเทศ/พื้นที่ต้นทาง ก่อนออกเดินทางและมาตรการเมื่ออยู่ในราชอาณาจักร ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ ณ ช่องทางเข้าออก ให้ใช้ระบบติดตามตัวแอปพลิเคชั่น หมอชนะ เปิดระบบติดตามไว้ตลอดเวลา เพื่อเฝ้าระวังอาการระหว่างที่อยู่ในภูเก็ต ให้ตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยวิธีRT-PCR โดยผู้เดินทางรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

กรณีอยู่ไม่เกิน 7 วัน ให้ตรวจหาเชื้อครั้งที่2 ระหว่างวันที่ 6-7 ของระยะเวลาที่พำนักในโรงแรมหรือLAB นอก โดยโรงพยาบาลคู่สัญญา ให้เดินทางออกจากท่าอากาศยานภูเก็ตไปยังโรงแรมที่พักโดยยานพาหนะที่จัดไว้เฉพาะไม่มีการแวะหยุดพักที่ใดก่อนถึงโรงแรมที่พักหากพบว่าติดเชื้อโควิด-19ให้โรงแรมที่พักประสานส่งตัวผู้เดินทางไปยังสถานพยาบาลคู่สัญญาเพื่อรักษาโดยผู้เดินทางรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลทั้งหมด

กรณีจะออกนอกโรงแรมที่พักหลังทราบผลตรวจยืนยันแล้วว่าไม่มีโควิด-19 ให้ผู้เดินทางรายงานตัวกับ SHA Plus Manager เมื่อกลับมาโรงแรมที่พักทุกวันห้ามไปพำนักสถานที่อื่นนอกเหนือจากโรงแรมที่พักที่กำหนดไว้ให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด กรณีพักในภูเก็ตน้อยกว่า 14 คืน ห้ามเดินทางออกนอกภูเก็ต ยกเว้นเดินทางออกนอกราชอาณาจักรเท่านั้น

กรณีอยู่ในภูเก็ตไม่น้อยกว่า14คืนให้สามารถเดินทางออกนอกภูเก็ตได้ หากจะเดินทางไปจังหวัดอื่น ทางอากาศให้แสดงเอกสารหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่ ณ ด่านตรวจช่องทางขาออก ภายในประเทศ ได้แก่ หนังสือเดินทางและวีซ่าที่ตรวจลงตราโดย ตม.ท่าอากาศยานภูเก็ต หลักฐานยืนยันการตรวจหาเชื้อโควิดว่าไม่พบเชื้อและหลักฐานเข้าพักโรงแรมที่ได้มาตรฐาน SHA Plus

หากจะเดินทางไปทางบก (ด่านตรวจท่าฉัตรไชย ) ต้องมีเอกสารยืนยันการผ่านวิธีการที่ทางราชการกำหนด มีการลงตราในใบเอกสารแนบใบหนังสือเดินทางระยะเวลาที่พำนักในภูเก็ต หลักฐานยืนยันตรวจหาเชื้อโควิด-19ที่ไม่พบเชื้อตลอดระยะเวลา14คืน หลักฐานยืนยันเข้าพักในโรงแรมที่ได้มาตรฐานSHA Plus ในภูเก็ตเป็นเวลา14 คืน

หากจะเดินทางไปทางเรือ สามารถไปท่าเทียบเรือที่กำหนดคือ 1.ท่าเทียบเรืออ่าวปอ 2.ท่าเทียบเรือรัษฎา 3.ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง และ มารีน่า ดังนี้ 1. ท่าเทียบเรือยอช์ท เฮเว่นมารีน่า 2. ท่าเทียบเรืออ่าวปอแกรนด์มารีน่า 3.ท่าเทียบเรือภูเก็ตโบ๊ทลากูนท 4. ท่าเทียบเรือรอยัลภูเก็ตมารีน่า 5.ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง ต้องแสดงหลักฐานเช่นเดียวกับ ทางบกและทางอากาศและเมื่อลงเรือต้องลงทะเบียนระบบติดตามตัวแอปพลิเคชั่นที่ราชการกำหนด ในส่วนเรือโดยสารต้องติดตั้งระบบแสดงอัตโนมัติ ต้องแจ้งเรือเข้าออกท่าเรือและบัญชีรายชื่อผู้โดยสารคนประจำเรือ บัญชีผู้เอาประกันภัยหรือกรมธรรม์และความถูกต้องตรงกันของผู้โดยสารที่ลงเรือ

หากผู้เดินทางจะออกจากภูเก็ตไม่สามารถแสดงหลักฐานดังกล่าว ณ ด่านตรวจทางบก ทางน้ำ จะไม่สามารถเดินทางออกนอกเขตจังหวัดภูเก็ตได้ทุกกรณียกเว้นจะเดินทางออกจากราชอาณาจักรไทยเท่านั้น หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งฉบับนี้ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาทหรือต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับและอาจได้รับโทษต้องระวางจำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ