ข่าวภูเก็ต » เทศบาลนครภูเก็ต ประกาศปิดการเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัด

เทศบาลนครภูเก็ต ประกาศปิดการเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัด

9 กรกฎาคม 2021
758   0

เทศบาลนครภูเก็ต ประกาศปิดการเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัด

 

 

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ในจังหวัดภูเก็ต ไม่เป็นที่น่าไว้วางใจ เนื่องจากมีผู้ปกครองและนักเรียนบางส่วน อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงและอาจเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันตนเองและตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุขและเป็นการให้ความร่วมมือกับจังหวัดภูเก็ต โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 48 เตรส แห่งพระราชบัญญัติ พ.ศ.2496 และแก้ไข

เพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 เทศบาลนครภูเก็ต จึงขอประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต ด้วยเหตุพิเศษและปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนการสอน ดังนี้

  1. ปิดการเรียนการสอนและงดทำกิจกรรมทุกชนิดที่สถานศึกษา ตั้งแต่วันที่ 12-23 กรกฎาคม 2564 เพื่อทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุกจุดในสถานศึกษา
  2. ระหว่างวันที่ 12-23 กรกฎาคม 2564 จะใช้วิธีการจัดการเรียนการสอน แบบ On Line, On Air, On Demand และ On Hand ตามความเหมาะสมและความพร้อมของผู้เรียน
  3. ขอให้ครูและบุคลากรของสถานศึกษาทุกคน มาปฏิบัติหน้าที่ตามปกติและห้ามออกนอกพื้นที่ต่างจังหวัดโดยเด็ดขาด
  4. ขอความร่วมมือให้นักเรียน ผู้ปกครอง ไม่เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงตามประกาศควบคุมโรคและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ จนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง ขอให้ผู้ปกครองและนักเรียนติดตามข่าวสารของโรงเรียนผ่านเว็บไซต์ และทางกลุ่มไลน์ห้องเรียนของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง และขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 9 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564

นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส
นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต