ข่าวภูเก็ต » ภูเก็ต ประชุมคณะทำงาน รถตู้สาธารณะเชิงสุขภาพ พร้อมรับ “ภูเก็ตแซนด์บ๊อกซ์”

ภูเก็ต ประชุมคณะทำงาน รถตู้สาธารณะเชิงสุขภาพ พร้อมรับ “ภูเก็ตแซนด์บ๊อกซ์”

16 มิถุนายน 2021
560   0

ภูเก็ต ประชุมคณะทำงาน รถตู้สาธารณะเชิงสุขภาพ  (Wellness Van) ยกระดับมาตรฐานรถรับส่งนักท่องเที่ยวสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อการท่องเที่ยว พร้อมรับ Phuket sandbox

 

 

เวลา 13.30 .วที่ 16 มิ..64 ที่ห้องประชุมสำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต  นายบัญญัติ คันธา ขนส่งจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานประชุมขับเคลื่อน โครงการ รถตู้โดยสารสาธารณะเชิงสุขภาพ (Wellness Van ) ซึ่งสำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต ได้รับความเห็นชอบให้ดำเนินโครงการดังกล่าว เพื่อยกระดับมาตรการการรับส่งนักท่องเที่ยวให้มีความปลอดภัยจาก covid-19 ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว โดยมี หน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ เดินรถสมาคมผู้ประกอบการรถ 30 ภูเก็ต เข้าร่วม

นายบัญญัติ คันธา ขนส่งจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตได้มีคำสั่งที่ 3048/2564 แต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริมรถโดยสารสาธารณะเชิงสุขภาพ (wellness van) ขึ้น ทั้งนี้สืบเนื่องจากที่รัฐบาลและจังหวัดภูเก็ตมีแผนเปิดรับนักท่องเที่ยวภายใต้รูปแบบ ภูเก็ต sandbox  โดยเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตได้โดยไม่ต้องกักตัว สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต จึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อ ยกระดับมาตรฐานรถรับส่งนักท่องเที่ยว ที่ปลอดภัย ลดการสัมผัสระหว่างผู้ขับรถและผู้รับบริการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด – 19 และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อการท่องเที่ยว ของจังหวัดภูเก็ต

 

 

โดยที่ประชุมได้ร่วมพิจารณากำหนดคุณลักษณะของรถตู้โดยสารสาธารณะเชิงสุขภาพ wellness  van กำหนดแผงกั้นระหว่างพนักงานขับรถและผู้โดยสารพร้อมการแสดงข้อมูลที่จำเป็นภายในรถเครื่องหมายประจำรถ การแต่งตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อตรวจรับรองรถที่เข้าร่วมโครงการตลอดจนการประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของรถตู้โดยสารสาธารณะได้ดำเนินการปรับปรุงรถให้มีคุณลักษณะองค์ประกอบของรถโดยสารสาธารณะเชิงสุขภาพ ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวใช้บริการของรถตู้โดยสารสาธารณะเชิงสุขภาพ ต่อไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ โดย ให้ความสำคัญในเรื่องของการป้องกันการแพร่ระบาดของ covid-19 เพื่อยกระดับรถบริการสาธารณะในจังหวัดภูเก็ตให้มีมาตรฐาน สนับสนุน ภูเก็ต sandbox ได้อย่างยั่งยืนต่อไป

โดยคาดว่าภายในปี 2564 จะมีรถตู้โดยสารสาธารณะเชิงสุขภาพ ให้บริการไม่ต่ำกว่า 30 คัน ผู้ที่ต้องการใช้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะเชิงสุขภาพ สามารถใช้บริการผ่าน App ฮัลโหลภูเก็ต เซอร์วิส