แวดวง อบจ. » อบจ.ภูเก็ต MOU ม.ราชภัฏภูเก็ต นำร่องปรับหลักสูตร 5 โรงเรียนในสังกัด สู่การจัดการศึกษา Smart Education

อบจ.ภูเก็ต MOU ม.ราชภัฏภูเก็ต นำร่องปรับหลักสูตร 5 โรงเรียนในสังกัด สู่การจัดการศึกษา Smart Education

12 มิถุนายน 2021
216   0

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ลงนาม MOU ความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในการขับเคลื่อนด้านการจัดการศึกษาของจังหวัดตามยุทธศาสตร์ของอบจ. นำร่องปรับปรุงหลักสูตร 5 โรงเรียนในสังกัดให้มีกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน และเสริมสร้างการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ภายใต้กรอบ “การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ”

 

 

 

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2564 ที่ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการศึกษา (MOU) กับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในการขับเคลื่อนด้านการจัดการศึกษาของจังหวัดภูเก็ต ตามยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ซึ่งจะเริ่มต้นที่โรงเรียนในสังกัดอบจ.ภูเก็ต ทั้ง 5 แห่งเป็นโรงเรียนนำร่อง ที่จะปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ให้มีกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ให้เป็นทั้งคนดี คนเก่ง และมีคุณภาพและคุณธรรม และเสริมสร้างการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล มุ่งสู่การจัดการศึกษา Smart Education ภายใต้กรอบ “การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ”

ผศ.ดร. หิรัญ ประสารการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ ขอชื่นชมองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนภูเก็ต และขอบคุณ ที่ไว้วางใจ ให้สถาบันอุดมศึกษาได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา คุณภาพชีวิตคนภูเก็ตโดยเฉพาะด้านการศึกษา ที่จะเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนและพัฒนาจังหวัดภูเก็ตในวันข้างหน้า โดยจะมีการจัดทำแผนปฏิบัติการ หรือ Action Plan ลงรายละเอียดถึงกิจกรรม ที่จะดำเนินการขับเคลื่อนต่อไป เพื่อร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนภูเก็ตในวันนี้และในอนาคต

 

 

 

นายเรวัต อารีรอบ นายกอบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จะเป็นการขับเคลื่อน ผนึกกำลังด้านการศึกษา ตามยุทธศาสตร์ของอบจ.ภูเก็ต ด้านคุณภาพด้านการศึกษาที่จะปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ทั้ง 5 แห่งในสังกัด อบจ. ให้มีกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน และเสริมสร้างการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล มุ่งไปสู่การจัดการศึกษา Smart Education เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ ที่นักเรียนทุกคนจะได้รับการพัฒนาทักษะและสมรรถนะให้เป็นคนดีคนเก่ง และเป็นคนมีคุณภาพ คุณธรรม มีทักษะเพื่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ทั้งทักษะการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล การสื่อสารมีความคิดสร้างสรรค์ creative and Design มีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ โดยมีคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตร่วมกับกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมและคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายการศึกษา ผู้แทนสำนักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลจังหวัดภูเก็ต หรือดีป้า และภาคีเครือข่าย ร่วมกันกำหนดแผนงานโครงการและกิจกรรมในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายต่อไป

ด้านนางอัญชลี วานิช เทพบุตร ประธานกองทุนเพื่อความเสมอภาคจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาถือเป็นความร่วมมือที่สำคัญของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ในศตวรรษของยุคดิจิทัลจะต้องมุ่งเน้น ให้เด็ก และเยาวชน ได้เรียนรู้เรื่องของเทคโนโลยี ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ ในวันนี้ และในอนาคต ก้าวไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ไปสู่ยุคของการเป็น smart Education โดยจะมีการยกร่างพิมพ์เขียวทางการศึกษาของจังหวัดภูเก็ตร่วมกันต่อไป

ทั้งนี้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตและองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2554 จนถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2568