แวดวง อบจ. » อบจ.ภูเก็ตติวเข้มการสร้างสื่อประกอบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ ให้บุคลากรทางการศึกษา

อบจ.ภูเก็ตติวเข้มการสร้างสื่อประกอบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ ให้บุคลากรทางการศึกษา

8 มิถุนายน 2021
111   0

อบจ.ภูเก็ตติวเข้มการสร้างสื่อประกอบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ ให้บุคลากรทางการศึกษา

 

 

นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพงานนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา “หลักสูตรการสร้างสื่อประกอบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-8 มิถุนายน 2564 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ตึก 16 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดย นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัด อบจ. กล่าวรายงาน ซึ่งมี นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายก อบจ.ภูเก็ต นายไพฑูลย์ ศิลปวิสุทธิ์ และนายปิยเดช เชื้อฉลาด ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต ดร.บุญศุภภะ ตัณฑัยย์ คณะทำงานนโยบายด้านการศึกษา อบจ.ภูเก็ต นายอับดุลกอเด็ร โกบยาหยัง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ. นางปิยะพร โยธี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข อบจ. นางสาวปริตตา ทิพย์กองลาศ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ อบจ. ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และผู้มีเกียรติ เข้าร่วม

 

 

 

​สำหรับการจัดอบรมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด อบจ.ภูเก็ต รวมทั้งสิ้น 30 คน โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรมาให้ความรู้ ได้แก่ ผศ.ดร.นิพนธ์ บริเวธานันท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ฝ่ายประถมศึกษาและอาจารย์ประจำกลุ่มวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ นายภูริทรัพย์ เดชพิพัฒน์ประชา อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิตอล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และนายนิติพงษ์ ทนน้ำ อาจารย์สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

​นายเรวัต กล่าวว่า “ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตที่ให้ความเมตตากรุณากับโรงเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นมหาวิทยาลัยในชุมชนที่ให้บริการชุมชนอย่างแท้จริง สำหรับการจัดอบรมในครั้งนี้ ได้นำเสนอความรู้ที่สำคัญให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต ทั้ง 5 โรงเรียน จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกท่านจะได้รับความรู้เพื่อนำกลับไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ ยกระดับการพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดต่อไป”

​นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัด อบจ. กล่าวว่า “ปัจจุบันการศึกษาก้าวเข้าสู่เทคโนโลยี การจัดการเรียนการสอนก็เปลี่ยนไปในหลายรูปแบบ ผู้เรียนสามารถใช้ช่องทางสื่อเทคโนโลยีเรียนรู้ได้ด้วยตนเองโดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ ครูและบุคลากรทางการศึกษาจึงมีบทบาทสำคัญในการใช้สื่อเทคโนโลยี สำหรับการจัดการเรียนการสอนให้ทันสมัยเหมาะสมกับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และใช้เป็นเครื่องมือจัดเก็บข้อมูลด้านการเรียนของผู้เรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วยในระยะเวลาที่ผ่านมามีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 การใช้สื่อออนไลน์ในการจัดการเรียนการสอน จึงเป็นรูปแบบวิธีการที่จำเป็นสอดคล้องตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค อบจ.ภูเก็ต ได้เล็งเห็นความจำเป็นในเรื่องการสร้างสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ จึงได้จัดโครงการดังกล่าว”