แวดวง อบจ. » สภาอบจ.ภูเก็ต อนุมัติใช้งบสะสมกว่า 21 ล้านบาทดำเนินโครงการช่วยเหลือประชาชนจากผลกระทบโควิด-19

สภาอบจ.ภูเก็ต อนุมัติใช้งบสะสมกว่า 21 ล้านบาทดำเนินโครงการช่วยเหลือประชาชนจากผลกระทบโควิด-19

8 มิถุนายน 2021
134   0

“เรวัต อารีรอบ” นายกอบจ.ภูเก็ต เสนอต่อสภาฯ พิจารณาโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนจากผลกระทบโควิด-19  ในการประชุมสภาฯ  สมัยวิสามัญประจำปี 2564 สมัยที่ 2 ขณะที่สภาฯ มีมติเห็นชอบอนุมัติเงินสะสมกว่า 21 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการช่วยเหลือประชาชน

 

 

 

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มีการเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต สมัยวิสามัญประจำปี 2564 สมัยที่ 2 โดยมีการเสนอญัตติ 4 ญัตติ คือ ญัตติขออนุมัติใช้เงินสะสม ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ญัตติขอความเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และญัตติขอความเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว ใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินตามโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะตำบลเกาะแก้ว

 

 

 

 

ทั้งนี้ ญัตติที่น่าสนใจ และเป็นที่ติดตามของพี่น้องประชาชนคือ ญัตติการขออนุมัติใช้เงินสะสม โดย นายเรวัต อารีรอบ นายกอบจ.ภูเก็ต ได้ชี้แจงถึงญัตติดังกล่าวว่า ตามที่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ในหลายพื้นที่และได้มีประกาศเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 ต่อมาได้มีการขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าว จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 และในส่วนนี้จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่ถูกกำหนดให้เป็นเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน การประกอบอาชีพ ภาระค่าใช้จ่ายในการดำเนินชีวิตของผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด -19 ประกอบกับคราวประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 28/2564 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา ที่ประชุมมีมติสั่งการให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ดำเนินการคัดกรองผู้เดินทางเข้าในจังหวัดภูเก็ต ที่ด่านตรวจท่าฉัตรไชย คัดกรองกลุ่มเป้าหมายที่มีความเสี่ยง และประชาชนที่พำนักอาศัยในจังหวัดภูเก็ต รวมถึงประชาชนต่างจังหวัดที่ประกอบอาชีพอยู่ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต

 

 

 

 

นอกจากนี้ ได้มอบหมายให้ อบจ.ภูเก็ต จัดหาเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ในการป้องกันและควบคุมโรค อย่างหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ ถุงมือยาง และวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น รวมถึงเครื่องอุปโภคบริโภค สำหรับการช่วยเหลือประชาชน และที่ประชุมมีมติเห็นชอบมอบหมายให้ อบจ.ภูเก็ต ดำเนินการโดยประสานงานร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในจังหวัดภูเก็ต พร้อมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจ และส่งรายชื่อผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ให้แก่อบจ.ภูเก็ต เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต นอกจากกรณีการช่วยเหลือด้านสาธารณภัยฉุกเฉิน

 

 

 

ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ จากการระบาดของโรคโควิด-19 จึงได้นำโครงการดังกล่าวให้สภาอบจ.ภูเก็ต พิจารณาอนุมัติตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ในการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ โดยนำงบประมาณ 21,476,800 บาท เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในครั้งนี้  โดยจัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้การช่วยเหลือท้องถิ่นต่างๆ ที่เกินศักยภาพของท้องถิ่นนั้นๆ ประมาณ 35,758 ครอบครัว ประกอบด้วย เทศบาลตำบลวิชิต 11,980 ครอบครัว เทศบาลตำบลฉลอง 5,756 ครอบครัว เทศบาลเมืองป่าตอง 2,824 ครอบครัว เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี 2,579 ครอบครัว เทศบาลตำบลศรีสุนทร 5,015 ครอบครัว องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล 3,117 ครอบครัว องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว 3,107 ครอบครัว และอาจจะมีตกค้างอีกบางแห่ง โดยทาง อบจ.ภูเก็ต จะเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนกับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต