แวดวง อบจ. » ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามประจำจังหวัดตรังครั้งที่ 1

ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามประจำจังหวัดตรังครั้งที่ 1

30 เมษายน 2021
402   0

ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามประจำจังหวัดตรัง
(มัสยิดกลางจังหวัดตรัง) ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 30 เมษายน 2564 นายบุ่นเล้ง โล่สถาพรพิพิธ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)ตรัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามประจำจังหวัดตรัง(มัสยิดกลางจังหวัดตรัง) ครั้งที่ 1/2564 ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามประจำจังหวัดตรัง (มัสยิดกลางจังหวัดตรัง) โดยมีรองนายกอบจ.ตรัง ปลัดองค์บจ.ตรัง นายสุอีน สูบเด็น รองประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตรัง ในฐานะผู้แทนประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตรัง นายสุริยา หมั่นทวี เลขานุการกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตรัง และหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่อบจ.ตรังที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

 ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการการประชุมได้แจ้งคำสั่งอบจ.ตรัง ที่ 318/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามประจำจังหวัดตรัง (มัสยิดกลางจังหวัดตรัง) และแจ้งวัตถุประสงค์การก่อสร้างศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามประจำจังหวัดตรัง (มัสยิดกลางจังหวัดตรัง) พร้อมความคืบหน้าการก่อสร้าง ปรับภูมิทัศน์ และติดตั้งระบบสาธารณูปโภค และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.1/ว 502 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563)

ที่ประชุมกำหนดวาระเพื่อพิจารณาเพื่อร่วมหาแนวทางการบริหารจัดการใช้ประโยชน์พื้นที่ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามประจำจังหวัดตรัง ประกอบด้วย

1. การใช้ประโยชน์หลังจากก่อสร้างอาคารและปรับปรุงภูมิทัศน์แล้วเสร็จ 2. การบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัย์สิน 3. การจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแลรักษาทรัพย์สิน และ4. การกำหนดหลักเกณฑ์อื่น ในการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติให้จัดทำข้อตกลงร่วมกันระหว่างอบจ.ตรัง และคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตรังพร้อมเงื่อนไขท้ายข้อตกลงดังกล่าว เพื่อบริหารจัดการใช้ประโยชน์พื้นที่ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามประจำจังหวัดตรังให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และ เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งเงื่อนไขข้อตกลง และรายละเอียดเพิ่มเติมให้คณะกรรมการอิลามประจำจังหวัดตรังประชุมหารือ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามประจำจังหวัดตรัง (มัสยิดกลางจังหวัดตรัง) ต่อไป