แวดวง อบจ. » “นายกอบจ.พงษ์ศักดิ์ จ่าแก้ว” ชู 6 ยุทธศาสตร์ สร้างสุราษฎร์ธานีสู่เมืองอัจฉริยะ

“นายกอบจ.พงษ์ศักดิ์ จ่าแก้ว” ชู 6 ยุทธศาสตร์ สร้างสุราษฎร์ธานีสู่เมืองอัจฉริยะ

30 เมษายน 2021
428   0

“นายกอบจ.พงษ์ศักดิ์ จ่าแก้ว” ชู 6 ยุทธศาสตร์ สร้างสุราษฎร์ธานีสู่เมืองอัจฉริยะ จัดการแหล่งน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เน้นให้มีการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ให้เกิดความมั่นคงทางอาหารทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง การจัดการแหล่งผลิตอาหารทะเล อุตสาหกรรมการแปรรูปที่ต่อเนื่อง การตลาดและการส่งออก ยกระดับเป็นแหล่งครัวของโลก ให้ประชาชน มีรายได้ ลดรายจ่าย

 เมื่อเช้าวันที่ 30 เมษายน 2564 ที่ห้องประชุมชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)สุราษฎร์ธานี นายพงษ์ศักดิ์ จ่าแก้ว นายกอบจ.สุราษฎร์ธานี ประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารอบจ.สุราษฎร์ธานี ขับเคลื่อน “โครงการบริหารจัดการน้ำผันน้ำเพื่อการเกษตรด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์” ซึ่งเป็นหนึ่งใน นโยบาย 6 ยุทธศาสตร์ สร้างสุราษฎร์ธานีสู่เมืองอัจฉริยะ เน้นให้มีการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ให้เกิดความมั่นคงทางอาหารทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง การจัดการแหล่งผลิตอาหารทะเล ตลอดจนอุตสาหกรรมการแปรรูปที่ต่อเนื่อง การตลาดและการส่งออก ยกระดับเป็นแหล่งครัวของโลก ให้ประชาชน มีรายได้ ลดรายจ่าย

 ที้งนี้ เมื่อต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา นายพงษ์ศักดิ์ จ่าแก้ว ได้มอบหมายให้ ดร.ปรเมษฐ์ จินา รองนายกอบจ.สุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่สำรวจแหล่งน้ำในขุมเหมือง หมู่ที่ 1 ต.คลองปราบ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อขับเคลื่อนโครงการบริหารจัดการน้ำผันน้ำเพื่อการเกษตรด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ “น้ำคือชีวิต น้ำคือหัวใจการผลิต น้ำคือต้นทางของรายได้” กระบวนการโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์

ผันน้ำเข้าสู่สระน้ำสาธารณะในชุมชนและศูนย์กลางแปลงเกษตรกรรมของเกษตรกร สามารถบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้านและเป็นฐานรากในการเพิ่มผลผลิต และเพิ่มรายได้ให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ ลดปัญหาการจ่ายค่ากระแสไฟฟ้าหรือวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง สามารถต่อยอดเป็นสถานที่ท่องเที่ยว พักผ่อน ออกกำลังกาย หรือขยายอาชีพให้ชุมชน

เช่น การขายบัตรชมสวนผลไม้ ทานผลไม้ภายในสวนซึ่งจะดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำของชุมชนเพื่อขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวต่อไป

โดยก่อนการประชุมนายพงษ์ศักดิ์ ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ในบึงขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อเพิ่มผลผลิตในแหล่งน้ำบึงขุนทะเล พื้นที่ 1,270 ไร่ มีกุ้งก้ามกราม จำนวน 500,000 ตัว ปลาตะเพียนขาว จำนวน 150,000 ตัว โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับสํานักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อเพิ่มผลผลิตในแหล่งน้ำบึงขุนทะเล