ข่าวสังคม » ผวจ.พังงามอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563

ผวจ.พังงามอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563

7 เมษายน 2021
191   0

วิทยาลัยเทคนิคพังงา จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานและมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีนายสมศักดิ์ ไชยโสดา ผอ.วิทยาลัยเทคนพังงา คณะครู อาจารย์ นักศึกษาเข้าร่วม
นายสมศักดิ์กล่าวว่าวิทยาลัยเทคนิคพังงาจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จำนวน 13 สาขาวิชา ได้แก่สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ สาขาวิชาช่างไฟฟ้าสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาดสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการโรงแรมสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ และสาขาพาณิชยกรรมและบริการฐานวิทยาศาสตร์ สำหรับปีการศึกษา 2563 มีผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ จำนวน 324 คนและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จำนวน 190 คน รวมผู้สำเร็จการศึกษา ทั้งสิ้นจำนวน 514 คน
นายจำเริญ ทิพยพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้กล่าวให้โอวาทและแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในครั้งนี้ ความว่า “ผู้สำเร็จการศึกษาทุกคน ซึ่งเป็นผู้มีความพากเพียร วิริยะ อุตสาหะ ในการศึกษาเล่าเรียน สามารถฝ่าฟันอุปสรรคต่าง ๆจนสำเร็จการศึกษา ดั่งใจมุ่งหวังและโอกาสแห่งความปิติยินดีนี้ ขอให้นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคพังงาทุกคน จงมีความภาคภูมิใจในสถานศึกษาของเรา และช่วยกันสร้างชื่อเสียงอันดีงามให้แก่สถานศึกษา ขอให้ผู้สำเร็จการศึกษาทุกคน จงเป็นทั้งคนดีและคนเก่งนำความรู้ความสามารถ ทักษะวิชาชีพที่ได้ศึกษาเล่าเรียนและฝึกฝนมาตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพัฒนาด้านทักษะวิชาชีพ ในสาขาที่ตนเองศึกษามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติขออวยพรให้ผู้สำเร็จการศึกษาทุกคน มีความก้าวหน้า ประสบความสำเร็จและเจริญรุ่งเรื่องในชีวิตทุก ๆ ด้าน ดั่งที่ตั้งใจทุกประการ”