ข่าวเศรษฐกิจ » มหกรรมเชื่อมโยงการค้า อีสาน-ใต้ ช่วยคนกระทบโควิด 19

มหกรรมเชื่อมโยงการค้า อีสาน-ใต้ ช่วยคนกระทบโควิด 19

18 มีนาคม 2021
747   0

 

มหกรรมเชื่อมโยงการค้า เชื่อมธุรกิจ อีสาน-ใต้ ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19
นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามทำบันทึกข้อตกลงระหว่างธุรกิจกลุ่มสหกรณ์ทางภาคอีสานกับภาคใต้ เพื่อเชื่อมโยงด้านการค้าระหว่างกันและเปิดโครงการลดค่าครองชีพให้กับสมาชิกสหกรณ์ครั้งที่ 2 และมหกรรมเชื่อมโยงการค้า เชื่อมธุรกิจ อีสาน-ใต้ “สินค้าคุณภาพ เอกลักษณ์อิสาน สู่ดินแดนด้ามขวานไทย” เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ (Quality) ได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาด ควบคู่กับการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต (Productivity) รวมถึงส่งเสริมการเชื่อมโยงด้านการตลาด ระหว่างภูมิภาค เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตร
สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.พังงา จำกัด ได้ให้ความสำคัญกับสมาชิกสหกรณ์และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(Covid-19) ซึ่งมีบุตรหลานคนในครอบครัวที่ประกอบอาชีพเกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว บ้างถูกลดเงินเดือน บ้างถูกเลิกจ้าง จำเป็นต้องกลับถิ่นฐาน สหกรณ์ฯจึงได้มีแนวคิดช่วยเหลือสมาชิก ช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างสหกรณ์ จึงจัดให้มีการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในราคายุติธรรม เพื่อช่วยเหลือสมาชิกผู้มีรายได้น้อย รวมทั้งประชาชนทั่วไปที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงา สหกรณ์จังหวัดพังงา และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โครงการลดค่าครองชีพฯครั้งที่ 2 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 19 มีนาคม นี้ ณ บริเวณถนนข้างจวนผู้ว่าราชการหลังเก่า ภายในงานมีการจำหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภคราคาประหยัดจากร้านธงฟ้า นำมาลดราคา 20-30% เช่น ข้าวสาร น้ำมัน น้ำตาล ไข่ไก่ ปลาฉิ้งฉ้าง ฯลฯ การนำสินค้าของสหกรณ์ทั้งในจังหวัด ต่างจังหวัด และต่างภูมิภาค อาทิ ข้าวหอมมะลิ ผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม ผลิตภัณฑ์จากไม้ตาล เม็ดมะม่วงหิมพานต์หอมแดง กระเทียม มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง ก๋วยจั๊บกึ่งสำเร็จรูป จากอีสาน-ใต้ ประกอบด้วย นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร กับ มังคุดทิพย์พังงา สับปะรดภูงา ปลาฉิ้งฉ้าง และขนมเต้าส้อผักเหมียงจากจังหวัดพังงามาจำหน่าย และการลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการเชื่อมโยงการค้า เชื่อมธุรกิจอีสาน-ใต้