แวดวง อบจ. » ยิ่งใหญ่งานแสดง แสง สี เสียง “236 ปี น้อมสดุดี สองวีรสตรีศรีถลาง”

ยิ่งใหญ่งานแสดง แสง สี เสียง “236 ปี น้อมสดุดี สองวีรสตรีศรีถลาง”

14 มีนาคม 2021
209   0

อบจ.ภูเก็ต จัดการแสดง แสง สี เสียง ยิ่งใหญ่ “236 ปี น้อมสดุดี สองวีรสตรีศรีถลาง

 

 

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2564 เวลา 19.00 . นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กล่าวรายงานในพิธีเปิดการแสดงแสง สี เสียง ละครอิงประวัติศาสตร์ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร “236 ปี น้อมสดุดี สองวีรสตรีศรีถลางโดยมีนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน อนุสรณ์สถานเมืองถลาง (บ้านเหรียง) อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

 

 

นายเรวัต อารีรอบ นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่าการแสดงแสง สี เสียง ละครอิงประวัติศาสตร์ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติประวัติและสำนึกในพระคุณของท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร และเหล่าบรรพชนชาวถลางที่ได้สร้างวีรกรรมอันประเสริฐเพียบพร้อมด้วยความกล้าหาญ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ได้เสียสละชีวิตและเลือดเนื้อ เพื่อปกป้องคุ้มครองแผ่นดินเมืองภูเก็ตไว้ จนบังเกิดให้ลูกหลานทั้งหลายได้อยู่อาศัยด้วยความร่มเย็นเป็นสุขสืบมาจวบจนทุกวันนี้ และเหนือสิ่งอื่นใดคุณงามความดีและวีรกรรมอันหาญกล้าของทั้งสองท่านจากเหตุการณ์ครั้งประวัติศาสตร์ที่ได้ป้องกันรักษาเมืองถลางให้พ้นจากข้าศึกไว้ ความสามารถในศึกสงครามเก้าทัพเมื่อวันที่ 13 มีนาคม ปี ..2328 รัชสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ถือเป็นวันแห่งชัยชนะของชาวถลาง นับแต่วาระนั้นมาจึงถือให้วันที่ 13 มีนาคม ของทุกปีเป็น วันถลางชนะศึก และในปี ..2564 วันนี้ถือเป็นวันแห่งการครบรอบ 236 ปี วันถลางชนะศึก วันแห่งการได้มาซึ่งความสงบสุขร่มเย็นบนผืนแผ่นดินของเราชาวภูเก็ตทุกคน

 

 

 

สำหรับการจัดงานสดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทรในปีนี้ มีการแสดงแสง สี เสียง ละครอิงประวัติศาสตร์ วันที่ 13-15 มีนาคม 2564 อนุสรณ์สถานเมืองถลาง (บ้านเหรียง) รวม 3 วัน 3 รอบการแสดง รูปแบบการจัดงานนำเสนอผ่านแนวคิดถลาง เมืองท่าสานชีวิต บรรพชนอุทิศ ถิ่นวีรชน  ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมการแสดงวิถีพื้นบ้าน การจำหน่ายสินค้าพื้นบ้าน สินค้า OTOP ของดีเมืองภูเก็ต อาหารอร่อยภูเก็ต และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

 

 

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่าจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต มูลนิธิท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดภูเก็ต เป็นเจ้าภาพการจัดงานในครั้งนี้

 

 

เป็นที่ทราบกันดีว่า จังหวัดภูเก็ตส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยนำเสนอวิถีชีวิตศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดภูเก็ตและประวัติศาสตร์คู่บ้านคู่เมือง เทิดทูนวีรกรรมของสองวีรสตรี และบอกเล่าเรื่องราวของเหล่าวีรชน ให้นักท่องเที่ยวได้ทราบถึงประวัติศาสตร์ เรียนรู้อารยธรรมอันทรงคุณค่า ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้มาเยือนจังหวัดภูเก็ต ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น รวมถึงปลูกฝังจิตสำนึกของเยาวชนและประชาชนให้มีความรักชาติ เรียนรู้ ภูมิใจในความเป็นไทย มีความสำนึกในการตอบแทนคุณของแผ่นดินร่วมพัฒนาจังหวัดภูเก็ตให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

 

 

จังหวัดภูเก็ต จัดโครงการสดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร เป็นประจำทุกปี เพื่อเทิดทูนเกียรติวีรชนท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ให้อนุชนรุ่นหลังได้ตระหนักและภาคภูมิใจในความเป็นไทย และประวัติศาสตร์ที่ดีงามคู่บ้านคู่เมือง วีรกรรมอันยิ่งใหญ่ของบรรพชนที่ได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตในการป้องกันรักษาแผ่นดินไว้ให้ลูกหลานได้จนถึงวันนี้ อีกทั้งเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดภูเก็ต และเพื่อเป็นการบูรณาการความหลากหลายทางวัฒนธรรมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น โดยได้รับความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานในจังหวัดภูเก็ต