ข่าวภูเก็ต » ม.ราชภัฏภูเก็ต ลงนาม 3 โรงเรียนนานาชาติ ฝึกวิชาชีพนักศึกษา

ม.ราชภัฏภูเก็ต ลงนาม 3 โรงเรียนนานาชาติ ฝึกวิชาชีพนักศึกษา

21 กุมภาพันธ์ 2021
111   0

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตจัดโครงการเสวนาประสาศิลปศาสตร์และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)กับโรงเรียนนานาชาติจังหวัดภูเก็ต3แห่งในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาชั้นปีที่ 4

 

 

 

เมื่อวันที่ 21  ก.พ.ที่ โรงแรมบูกิตตา บูทีค โฮเทล อำเภอเมืองภูเก็ต ผศ.ดร หิรัญ ประสานการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสวนาประสาศิลปศาสตร์และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)กับ โรงเรียนนานาชาติ3แห่ง ได้แก่ โรงเรียนนานาชาติโอ๊ค มีโดว์ ,โรงเรียนนานาชาติ ยูดับเบิลยูซี ประเทศไทยและโรงเรียนนานาชาติคิว เอส ไอ ภูเก็ต ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยมีคณะครูอาจารย์ นักศึกษาและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วม

 

 

 

 

ผศ.ดร หิรัญ ประสานการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตกล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และปฏิบัติภารกิจบนพื้นฐานแห่ความรับผิดชอบต่อสังคม มีพันธกิจหลักที่สำคัญหลายประการ โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือ มีคุณธรรม สู้งานและมีจิตอาสา สำหรับสาขาวิชาภาษไทย ได้ผลิตนักศึกษาให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ดังกล่าว เพื่อให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับ และต้องการของหน่วยงาน ดังจะเห็นได้ว่าตลอดระยะเวลาของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา ทั้งในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนรวมถึงโรงเรียนนานาชาติ นักศึกษาต่างได้รับคำชื่นชมจากหน่วยงาน ทั้งด้านความมีคุณธรรม จริยธรรม มีความใฝ่รู้ใฝ่ศึกษา มีจิตอาสา และมีบุคลิกภาพที่ดี รวมทั้งสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านภาษาไทยไปใช้ในการพัฒนาตนเอง และได้แสดศักยภาพจนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ส่งผลให้หน่วยงานหลายแห่งยินดีรับนักศึกษาเข้าทำงาน สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าสาขาวิชาภาษาไทยได้ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีศักยภาพจนเป็นที่ยอมรับของหน่วยงาน

 

 

 

 

ผศ.ดร หิรัญ กล่าวอีกว่า ในส่วนของโรงเรียนนานาชาติเป็นหน่วยงานที่สำคัญอีกหน่วยงานหนึ่งที่ให้ความอนุคราะห์รับนักศึกษาเข้ารับกาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางภาษาไทยมากสนใจเข้าไปศึกษาเรียนรู้ด้วยเพราะเล็งเห็นว่าเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม สนับสนุน และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ใช้ความความสามารถอย่างสูงสุด ผลจากการนิเทศของอาจารย์ในสาขาวิชาทำให้ทราบว่า โรงเรียนนานาชาติทั้ง3แห่ง ได้แก่ โรงเรียนนานาชาติโอ๊ค มีโดว์โรงเรียนนานาชาติ ยูดับเบิลยูซี ประเทศไทยโรงเรียนนานาชาติคิว เอส ไอ ภูเก็ตมีความพึงพอใจต่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาทำให้เกิดการลงนามบันทึกข้อตกลดวามร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน ระหว่างผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กับโรงเรียนนานาชาติทั้ง3แห่งดังกล่าวและขอขอบคุณที่ให้ความเชื่อมันและเห็นความสำคัญต่อการพัฒนานักศึกษา และให้เกียรติสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อพัฒนานักศึกษาอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในวันนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และโรงเรียนนานาชาติทั้ง3แห่ง ที่จะทำให้การผลิตบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ขยายผลออกไปในวงกว้างต่อไป