ข่าวการเมือง » สมาชิกวุฒิสภารับฟังความคิดเห็นคนพังงา พร้อมหนุนอาชีพชุมชนสู้ภัยโควิด-19

สมาชิกวุฒิสภารับฟังความคิดเห็นคนพังงา พร้อมหนุนอาชีพชุมชนสู้ภัยโควิด-19

20 กุมภาพันธ์ 2021
173   0

สมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่บ้านนากลางจ.พังงารับฟังความคิดเห็นประชาชน หนุนอาชีพชุมชนสู้ covid-19
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ มีนายสมชาย เสียงหลาย สมาชิกวุฒิสภาในฐานะรองประธานกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภา พบประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ คนที่ 3 เป็นหัวหน้าคณะเดินทางลงพื้นที่ ในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ ณ จังหวัดพังงา นายธรรมนูณ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา หัวหน้าส่วนราชการและประชาชนให้การต้อนรับ
นายสมชายกล่าวว่าการลงพื้นที่บ้านนากลาง หมู่ที่ 9 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงาเพื่อ เยี่ยมชมความสำเร็จในการดำเนินงาน รับฟังความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการและแนวทางในการส่งเสริมการประกอบอาชีพของชุมชนบ้านนากลาง เยี่ยมชมแปลงเกษตรผสมผสาน แปลงผักอินทรีย์บ้านนากลาง หมู่ที่ 9 และเยี่ยมชมความสำเร็จของกลุ่ม OTOP Premium ภูตาลบ้านนากลางโดยโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ลงพื้นที่เพื่อรับฟังความคิดเห็นและติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเปิดโอกาสในการสร้างความเข้าใจในเรื่องบทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาต่อส่วนราชการ ภาคเอกชนและภาคประชาชน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนภาคเอกชน ผู้แทนภาคประชาสังคม และสื่อมวลชนเข้าร่วมโครงการ ได้นำสมาชิกวุฒิสภาพบปะกับพี่น้องประชาชนในทุกจังหวัด ทั่วประเทศ แบ่งการลงพื้นที่เป็นรายภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลางและภาคใต้ เพื่อสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะหรือความต้องการของประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับ สามารถใช้เป็นเวทีที่ได้เข้ามาร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และช่วยกันขับเคลื่อนประเทศ
ทั้งนี้เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศ ตั้งแต่ระดับฐานราก ชุมชน สังคมและระดับประเทศ ให้ประเทศเกิดการพัฒนาไปข้างหน้าได้อย่างสอดคล้องกัน และเป็นระบบ เกิดความตระหนักสำนึกรับผิดชอบต่อประเทศชาติและสังคมโดยรวม อันจะนำไปสู่สังคมที่ประชาชน มีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสังคมที่มีความสงบสุข เป็นธรรมประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง และมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกด้าน บนพื้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข