ข่าวสังคม » “องคมนตรี”เยี่ยม-รับฟังปัญหาโรงเรียนราชประชานเคราะห์ ในจังหวัดกระบี่

“องคมนตรี”เยี่ยม-รับฟังปัญหาโรงเรียนราชประชานเคราะห์ ในจังหวัดกระบี่

19 กุมภาพันธ์ 2021
353   0

องคมนตรีประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ในจังหวัดกระบี่
เมื่อวันที่ 19 ก.พ. พลเรือเอกพงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2 อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ โดยมี พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ประจำจังหวัดกระบี่  พ.อ.สมบัติ สืบท้วม รองผอ.สน.ปรมน.จว.มทบ.43/รองผอ.รมน.จังหวัด ก.บ.(ท) พ.อ.วินัย สุกิจกุลานัน หน.นโยบายและแผน กอ.รมน.จังหวัด ก.บ.และ ร.อ.ยศวันต์ รักษ์นวลละออง หน.กลุ่มงานกิจการมวลชน กอ.รมน.จังหวัด ก.บ. นายอำเภอเหนือคลอง คณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับ เมื่อเดินทางถึง ได้ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ก่อนจะมอบสิ่งของพระราชทานให้กับโรงเรียน พร้อมรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2 เป็นโรงเรียนขยายโอกาส ตั้งอยู่เลขที่ 281 หมู่ที่ 5 ตำบลโคกยาง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ถึงชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 มีนักเรียนในปีการศึกษา 2563 จำนวน 586 คน แยกเป็นระดับก่อนประถมศึกษา จำนวน 93 คน ระดับประถมศึกษา 336 คน และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 157 คน
รวม 22 ห้องเรียน มีผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา รวม 39 คน และนักศึกษาฝึกประสบการณ์ 2 คน  มีผลงานเด่น คือ โรงเรียนได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดเล็ก ระดับประถม ศึกษาขนาดใหญ่ และ ระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก กิจกรรมการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับชั้น 1-ม 3 ได้รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการแข่งขันนาฎศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้น ม 1 -ม. 3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง และรางวัลสื่อสร้างสรรค์ต้านการทุจริต (สื่อภาพยนตร์สั้น ) จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ปีการศึกษา 2563 เป็นต้น
วันเดียวกัน พลเรือเอกพงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรีและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่ โดยมี นายอนุวรรต์ โหมดพริ้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ในฐานะ รองประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิราชประชานุเคราะห์ ประจำจังหวัดกระบี่ นายอำเภอ คณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่ มีนายศักดิ์ชัย สุวรรณคช เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน มีผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา 95 คน เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 929 คน รวม 30 ห้องเรียน
องคมนตรีและประธานได้รับฟังปัญหาและให้การสนับสนุน กล่าวชื่นชมการพัฒนาการจัดการการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด 19 และให้โอวาทแก่นักเรียน ว่า หน้าที่ของนักเรียน คือ เรียนหนังสือและรับฟังคำสั่งสอนของครูอาจารย์ เตรียมตัวเก็บสะสมทุนความรู้ทางวิชาการ และน้อมนำพระราโชบายซึ่งสอดคล้องกับคุณธรรมของทุกศาสนา ขอให้เป็นคนดี มีความรักสามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง โคก หนองนา มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อนำไปใช้พัฒนาประเทศชาติ อยู่อย่างสงบร่วมเย็นต่อไป
มีผลงานเด่นได้แก่ โรงเรียนได้รับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2563 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเภทสถานศึกษา (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ ) ระดับยอดเยี่ยม โรงเรียนได้รับรางวัลสถานศึกษาที่มีระบบกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการการประกันคุณภาพระดับดีเด่น ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2562 และ โรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ การแข่งขันกีฬากาบัดดี้ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีประจำปี 2563 ณ โรงยิมสวนสาธารณะธารา จังหวัดกระบี่