แวดวง อบจ. » อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีเปิดศูนย์ EOC ประจำตำบล เทศบาลนครภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีเปิดศูนย์ EOC ประจำตำบล เทศบาลนครภูเก็ต

13 มกราคม 2021
147   0

อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีเปิด “ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้สถานการณ์ระดับตำบล” (EOC ประจำตำบล เทศบาลนครภูเก็ต)

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมด้วย นางปิยะพร โยธี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัด เข้าร่วมในพิธีเปิด “ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้สถานการณ์ระดับตำบล” (EOC ประจำตำบล เทศบาลนครภูเก็ต) ณ อาคารอเนกประสงค์งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ถนนกระ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมี นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธาน

 

 

 

ด้วยที่ประชุมมติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564 เห็นชอบให้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้สถานการณ์ระดับตำบล เพื่อการควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ให้อยู่ในวงจำกัด ลดผลกระทบต่อสภาวะสุขภาพของประชาชน เศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศไทย

เทศบาลนครภูเก็ต จึงได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้สถานการณ์ระดับตำบล ณ อาคารอเนกประสงค์งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เพื่อปฏิบัติหน้าที่จัดทำทะเบียนผู้เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ต่างๆ ให้คำแนะนำแก่บุคคล เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด และใช้สำหรับเป็นข้อมูลติดตามโรค ตามมาตรการควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข และมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของจังหวัดภูเก็ต โดยจะมีหน้าที่ประจำศูนย์ฯ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง