ข่าวภูเก็ต » ม.ราชภัฏภูเก็ต เดินหน้าผลักดันนักศึกษาสู่อาชีพ “นักดำน้ำ กีฬาทางน้ำ ไลฟ์เซฟวิ่ง”

ม.ราชภัฏภูเก็ต เดินหน้าผลักดันนักศึกษาสู่อาชีพ “นักดำน้ำ กีฬาทางน้ำ ไลฟ์เซฟวิ่ง”

7 มกราคม 2021
872   0

ม.ราชภัฏภูเก็ต เดินหน้าผลักดันนักศึกษาสู่อาชีพ “นักดำน้ำ กีฬาทางน้ำ ไลฟ์เซฟวิ่ง”

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับ สมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย และโรงเรียนไฟล์เซฟวิ่ง ประเทศไทย จัดลงนามความร่วมมือเพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการดำน้ำ กีฬาทางน้ำ การว่ายน้ำ และไลฟ์เซฟวิ่ง โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นายรณชัย จินดาพลนายกสมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย นายรัตนพัทธ์ ธีรารัตนวระกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน ไลฟ์เซฟวิ่ง ประเทศไทย ตลอดจน ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมที่ ห้องประชุม MS Conference Room อาคารคณะวิทยาการจัดการ

 

 

 

 

 

ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี กล่าวว่า “ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ของยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมมหาวิทยาลัยสู่การเป็นองค์กรชั้นนำ ด้านการจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมสู่การพัฒนาท้องถิ่น นับเป็นแนวทางที่อยู่บนพื้นฐานของนโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยที่ได้ประกาศในแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ซึ่งให้ความสำคัญกับการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งสู่การพัฒนาท้องถิ่น ปฏิบัติภารกิจบนพื้นฐานแห่งความรับผิดชอบต่อสังคม ในยุคของการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 การพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพของมหาวิทยาลัยนับเป็นการท้าทายสำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

 

 

 

 

การดำเนินงานพัฒนาศักยภาพและทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในด้านการพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพ มหาวิทยาลัยยังต้องเร่งให้มีการพัฒนาเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ช่องทางหนึ่งที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาเพื่อให้สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากองค์กรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์โดยเฉพาะ ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงกำหนดยุทธศาสตร์ของการพัฒนาศักยภาพและทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดยมีเป้าหมายการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ด้วยคุณลักษณะ 4 ประการ (มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง มีงานทำ มีอาชีพ และเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัย) พร้อมด้วยทักษะในศตวรรษที่ 21

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เล็งเห็นว่าสมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย และโรงเรียนไลฟ์เซฟวิ่ง ประเทศไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ในการสนับสนุนการพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพ ตลอดจนมีความเข้าใจในระบบของการพัฒนาสถาบันการศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เป็นอย่างดี จึงใคร่สร้างเครือข่ายความร่วมมือร่วมกันเพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะอาชีพ ซึ่งจะก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง

การพัฒนาที่จะเกิดจากความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กับ สมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย และโรงเรียนไลฟ์เซฟวิ่ง ประเทศไทย ในครั้งนี้ จะเป็นโอกาสหนึ่งที่เป็นการเตรียมความพร้อมทางวิชาชีพ ที่จะเชื่อมโยงเข้าไปสู่องค์ความรู้และทักษะต่างๆ ที่มีอยู่ในสังคมภายนอกมหาวิทยาลัย จะทำให้นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ตลอดจน ประชาชนทั่วไป ได้รับโอกาสที่จะเข้าถึงหลักสูตรวิชาชีพการดำน้ำ กีฬาทางน้ำ การว่ายน้ำ การช่วยเหลือชีวิต และ หลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการวิชาการแก่สังคมที่เกี่ยวเนื่องกับมาตรฐานความปลอดภัยในกิจกรรมการท่องเที่ยวทางน้ำและกีฬาทางน้ำ การวิจัย และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามความต้องการของภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน เป็นการสร้างคุณประโยชน์ คุณค่าแก่สังคมและประเทศชาติ”