ข่าวสังคม » กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีภูเก็ตรื้อโครงการเงินอุดหนุน-เงินทุนหมุนเวียน

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีภูเก็ตรื้อโครงการเงินอุดหนุน-เงินทุนหมุนเวียน

7 มกราคม 2021
327   0

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดภูเก็ตให้ทบทวนโครงการที่ขอรับการสนับสนุนประเภทเงินอุดหนุนและเงินทุนหมุนเวียน

 

 

 

นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดภูเก็ตครั้งที่ 1/2563 โดยมีนางมุกดา หลิมนุกูล รักษาการพัฒนาการจังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและคณะกรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วม  ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

นายปิยพงศ์ กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้มีวาระการประชุมที่สำคัญในเรื่องเพื่อพิจารณา สรุปหนี้คงค้างชำระโครงการเงินทุนหมุนเวียน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดภูเก็ต ข้อมูล ณ วันที่ 9 มกราคม 2564 มีโครงการที่อนุมัติตั้งแต่ปี 2556 ถึงปัจจุบันจำนวน 510 โครงการเป็นเงินกว่า 89 ล้านบาท มีจำนวนโครงการที่ปิดสัญญาแล้วตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 ถึงปัจจุบันจำนวน 178 โครงการ จำนวนเงินกว่า 30 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีลูกหนี้ปัจจุบันไม่ผิดนัด ตั้งแต่ปี 2556 – 2563 จำนวน 55 โครงการเป็นเงินกว่า 6 ล้านบาทและลูกหนี้ครบสัญญา 2 ปี ยังไม่ขาดอายุความ 5 ปี จำนวน 219 โครงการ เป็นเงินกว่า 23 ล้านบาท ส่วนลูกหนี้ขาดอายุความ 5 ปี จำนวน 58 โครงการเป็นเงินกว่า 5 ล้านบาท ซึ่งจะต้องมีการติดตามความคืบหน้าและการติดตามหนี้ต่อไป

นายปิยพงศ์ กล่าอีกว่านอกจากนี้ยังมีการพิจารณาโครงการที่สมาชิกยื่นขอรับการสนับสนุนประเภทเงินอุดหนุนและเงินทุนหมุนเวียน โดยประเภทเงินอุดหนุนมีจำนวน 15 โครงการ และประเภทเงินทุนหมุนเวียน 50 โครงการ ที่ประชุมได้มีมติให้โครงการที่ขอรับการสนับสนุนทั้ง 2 ประเภททุกโครงการให้ไปทบทวนโครงการใหม่ทั้งหมด เพื่อให้มีการใช้เงินทั้ง 2 ประเภทเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ต่อไป