แวดวง อบจ. » ผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต และนายก อบจ.ภูเก็ต

ผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต และนายก อบจ.ภูเก็ต

21 ธันวาคม 2020
444   0

ผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต และนายก อบจ.ภูเก็ต

 

 

 

 

จากการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ผลการเลือกตั้งนายก อบจ.ภูเก็ต ปรากฏว่า หมายเลข 1 นายจิรายุส ทรงยศ ทีมคนบ้านเรา ได้ 50,914 คะแนน หมายเลข 2 นายเรวัต อารีรอบ ทีมภูเก็ตหยัดได้ ได้ 83,144 คะแนน หมายเลข 3 นายสรวุฒิ ปาลิมาพันธ์ ทีมคณะก้าวหน้า ได้ 20,073 คะแนน หมายเลข 4 นายทรงศักดิ์ สวนอักษร ได้ 1,460 คะแนน และหมายเลข 5 นายปัญญา ไกรทัศน์ ได้ 1,040 คะแนน ส่งผลให้ นายเรวัต อารีรอบ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ต และอดีตผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ชนะการแข่งขันเลือกตั้ง และคว้าเก้าอี้นายก อบจ.ภูเก็ต คนใหม่

 

 

 

 

ส่วนผลการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต อำเภอเมือง เขต 1 หมายเลข 1 นายไพโรจน์ รวมพรรณพงศ์ 2,411 คะแนน หมายเลข 2 นายธนัทภัทร ธานีรัตน์ 2,389 คะแนน หมายเลข 3 นายภูวดิษฐ์ จิรวัชร์ธนาชัย 620 คะแนน เขต 2 หมายเลข 1 นางสาวพรยมล ขรรค์วิไลกุล 805 คะแนน หมายเลข 2 นางสาวชนกนันท์ โชติกิจสมบูรณ์ 1,361 คะแนน หมายเลข 3 นางสาวมัทรี ณ มณี 292 คะแนน หมายเลข 4 นายอำพล โอ่อาจ 420 คะแนน หมายเลข 5 นายจรัญ ธัญญอุดร 94 คะแนน เขต 3 หมายเลข 1 นายบุญอุ้ม เอื้อจิตตระกูล 2,210 คะแนน หมายเลข 2 นายหัตถ์ กตัญชลีกุล 2,444 คะแนน หมายเลข 3 นายสมเกียรติ พรพรหมมา 759 คะแนน เขต 4 หมายเลข 1 นายประสิทธิ์ สินเสาวภาคย์ 1,918 คะแนน หมายเลข 2 นางจริยา เจริญจิระตระกูล 3,227 คะแนน หมายเลข 3 นางสุขภัทรา อภิวัฒะโน 692 คะแนน เขต 5 หมายเลข 1  นายประดิษฐ์ แสงจันทร์ 2,017 คะแนน หมายเลข 2 นายพิพัฒน์ ยั่งยืน 3,024 คะแนน หมายเลข 3 นายสิทธิกร จันทบูรณ์ 837 คะแนน เขต 6 หมายเลข 1 นายวีระวงศ์ จรสกุล 2,823 คะแนน หมายเลข 2 นายสุเมธ บุนนท์ 2,502 คะแนน หมายเลข 3 นายสุเมธ ฮาหมัด 788 คะแนน เขต 7 หมายเลข 1 นายเกชา เชื้อชิต 1,926 คะแนน หมายเลข 2 นายเสริฐ ทองดี 2,857 คะแนน หมายเลข 3 นางสาวพีรยา เรืองคำ 1,229 คะแนน หมายเลข 4 นายอนันตรักษ์ เพ็ชรหิน 280 คะแนน

 

 

 

 

อำเภอเมือง เขต 8 หมายเลข 1 นายธนนที อภิชาตตระกูล 2,511 คะแนน หมายเลข 2 นายสมัคร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 2,970 คะแนน หมายเลข 3 นายกฤติกร วรเดชานิติธร 836 คะแนน เขต 9 หมายเลข 1 นายชูศักดิ์ เสมาตระกูล 3,082 คะแนน หมายเลข 2 นายพิชัย ตันกูล 2,283 คะแนน หมายเลข 3 นายศุภัทร ทองเจริญ 442 คะแนน เขต 10 หมายเลข 1 ว่าที่ ร.ต.สมชาติ เตชถาวรเจริญ 1,094 คะแนน หมายเลข 2 นายปรีชาพัฒน์ ขรรค์วิไลกุล 3,269 คะแนน หมายเลข 3 นายวินัย สามสี 1,580 คะแนน เขต 11 หมายเลข 1 นางวารุณี งานทัศนานุกูล 1,940 คะแนน หมายเลข 2 นายวชิรวิชญ์ พึ่งแรง 3,290 คะแนน หมายเลข 3 นายสุรสิทธิ์ เอี่ยนวิไล 946 คะแนน เขต 12 หมายเลข 1 นายสมาน การะเกศ 2,622 คะแนน หมายเลข 2 นางอุษา สุขประเสริฐ 3,134 คะแนน หมายเลข 3 นายธีรเดช พู่นำชัย 918 คะแนน เขต 13 หมายเลข 1 นายพรเทพ ชามขาว 1,882 คะแนน หมายเลข 2 นายโอภาส ชอบดี 3,189 คะแนน หมายเลข 3 นายอินทร์ เพชรหิน 743 คะแนน เขต 14 หมายเลข 1 นางปฏิบัติ สุวรรณ 1,435 คะแนน หมายเลข 2 นายมนู เขียวคราม 3,334 คะแนน หมายเลข 3 นายรายู สายสมุทร 935 คะแนน เขต 15 หมายเลข 1 ว่าที่ ร.ต.ภีรวัฒน์ อินทรักษา 961 คะแนน หมายเลข 2 นายไกรวุฒิ คุ้มบ้าน 4,770 คะแนน

 

 

 

 

อำเภอถลาง เขต 1 หมายเลข 1 นายสมนึก ประชา 2,153 คะแนน หมายเลข 2 นายนพพันธ์ สืบศักดิ์ 3,322 คะแนน หมายเลข 3 นายศุภชัย ศรีสวัสดิ์ 734 คะแนน เขต 2 หมายเลข 1 นายคำรณ พันธุ์ทิพย์ 1,950 คะแนน หมายเลข 2 นายประพันธ์ ถิ่นเกาะยาว 2,454 คะแนน หมายเลข 3 นายอิทธิพงษ์ คงนาม 3,079 คะแนน เขต 3 หมายเลข 2 นายสิน คหาปนะ 3,393 คะแนน หมายเลข 3 นายพุฒิพงศ์ หนูทองแป้น 801 คะแนน หมายเลข 4 นายสุธี เลี่ยนอุดม 1,723 คะแนน เขต 4 หมายเลข 1 นายประชา อุดมศุภมงคล 3,512 คะแนน หมายเลข 2 นายไพศาล อุทัชกุล 3,540 คะแนน หมายเลข 3 ร.ต.อภินันท์ อาจหาญ 406 คะแนน หมายเลข 4 นายโชติ ชื่นนิรันดร์ 193 คะแนน เขต 5 หมายเลข 1 นายสุมน เสียมเหล็ก 2,324 คะแนน หมายเลข 2 ว่าที่ ร.ต.ชาญณรงค์ ประทีป ณ ถลาง 5,567 คะแนน หมายเลข 3 นายภูริชย์ สุทธิศักดิ์ 502 คะแนน เขต 6 หมายเลข 1 นายศักดิ์ชาย เชาวน์ไวย 2,869 คะแนน หมายเลข 2 นายวิวัฒน์ จินดาพล 4,473 คะแนน นายดิลก แต้มสีทอง 714 คะแนน

 

 

 

 

 

อำเภอกะทู้ เขต 1 หมายเลข 1 นายบุญยง จิรพิสุทธิกุล 1,866 คะแนน หมายเลข 2 นายนิพนธ์ บำรุงถิ่น 2,985 คะแนน หมายเลข 3 นายอภิสิทธิ์ ราชาดี 1,009 คะแนน หมายเลข 4 นายพีระ สุขยิรัญ 538 คะแนน เขต 2 หมายเลข 1 นายชวลิต สงวนพร 1,386 คะแนน หมายเลข 2 นายศุภชาติ กิจดำเนิน 3,227 คะแนน หมายเลข 3 นายเฉลิมพงษ์ แสงดี 1,328 คะแนน เขต 3 หมายเลข 1 นายสนธยา สุนธารักษ์ 2,449 คะแนน หมายเลข 2 นายสะอาด ล่าตะหลา 2,790 คะแนน หมายเลข 3 นายศุภสิทธิ์ จันทร์ชมคงทวี 1,026 คะแนน

สำหรับจังหวัดภูเก็ต มีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 294,141 คน มีผู้มาใช้สิทธิ จำนวน 172,709 คน คิดเป็น 58.72 เปอร์เซ็นต์ มีบัตรเสีย จำนวน 5,388 ใบ และบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน จำนวน 10,690 ใบ