ข่าวภูมิภาค » สธ.ติวเข้มคนนครศรีธรรมราชสกัดไวรัสโควิดระบาดรอบ 2

สธ.ติวเข้มคนนครศรีธรรมราชสกัดไวรัสโควิดระบาดรอบ 2

17 พฤศจิกายน 2020
646   0

กรมควบคุมโรค จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับการระบาดของโรคระลอกใหม่ และสร้างความเข้าใจถึงแนวทางปฏิบัติ ในการบริหารจัดการระดับจังหวัด เพื่อให้การดำเนินงานป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มั่นใจพร้อมรับ หากมีการระบาดระลอกใหม่
เมื่อวันที่ 17 พ.ย. ที่ โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงาน ในการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ โดยความร่วมมือระหว่างศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และหน่วยงานในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งกรมควบคุมโรค โดยสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ร่วมกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา จัดขึ้น
ครั้งนี้ ภายใต้ธีมงาน ภาคใต้รวมใจป้องกันโควิด – 19 ฟื้นฟูเศรษฐกิจ ท่องเที่ยวปลอดภัย เพื่อเตรียมความพร้อมรับการระบาดของโรคระลอกใหม่ ที่อาจมีความรุนแรง และสร้างความเสียหายให้แก่ระบบเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ ดังที่เกิดขึ้นในหลายประเทศทั่วโลก ตลอดจนเพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัย ทางด้านสาธารณสุขของประเทศ และสร้างความเข้าใจถึงแนวทางปฏิบัติ ในการบริหารจัดการงานระดับจังหวัด รวมทั้งรับฟังข้อคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้มาตรการ แนวทาง นวัตกรรม และข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน ผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ประกอบด้วย คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระดับจังหวัด ผู้ปฏิบัติที่ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ คณะวิทยากรของกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย คณะทำงานศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19
นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือ ศบค. มีเจตนารมณ์ในการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยให้คำนึงถึงปัจจัยด้านสาธารณสุขเป็นสำคัญและคำนึงถึงปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคมควบคู่อย่างเหมาะสม บูรณาการความร่วมมือ กับทุกภาคส่วนพร้อมสื่อสารให้ประชาชนรับรู้และเข้าใจขั้นตอนการทำงานอย่างเปิดเผย โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนปลอดภัยจากโรคโควิด – 19 ประเทศชาติมีความมั่นคง ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง