ข่าวภาคใต้ » ผวจ.นำทัพร่วมอิ่มบุญ9บาท”กินผักพังงา”

ผวจ.นำทัพร่วมอิ่มบุญ9บาท”กินผักพังงา”

20 ตุลาคม 2020
338   0

พ่อเมืองนำทัพร่วมอิ่มบุญ9บาทประเพณีถือศีลกินผักพังงา
เมื่อวันที่ 20 ต.ค.ที่บริเวณตลาดกราภูงา เขตเทศบาลเมืองพังงา อำเภอเมืองพังงา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา ร่วมกับ เทศบาลเมืองพังงา สถานีตำรวจภูธรเมืองพังงา และ โรงเรียนสตรีพังงา ร่วมกันจัดโครงการส่งเสริมประเพณีถือศีลกินผัก จังหวัดพังงา ประจำปี 2563 โดยมีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย นายบุญเติม เรณุมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายบำรุง ปิยนามวาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา พล.ต.ต มนต์ชัย ศรีประเสริฐ ผบก.ภ.จว.พังงา นายชูโชติ โกยกุล นายกเทศมนตรีเมืองพังงา นายวินัยบัวประดิษฐ์ อดีตผวจ.พังงา หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน เข้าร่วมงานจำนวนมากโดยประชาชนที่เข้าร่วมงานจะผ่านจุดคัดกรองอุณหภูมิตามมาตรการควบุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคระบาด
ทั้งนี้ภายหลังเปิดงานแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นำคณะผู้จัดงานร่วมผัดหมี่มงคลแจกจ่ายประชาชนผู้เข้าร่วมงาน บรรยากาศในปีนี้ มีพิธีซงเก้งหรือพิธีสวดมนต์แบบจีน เพื่อถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีห้างร้าน ผู้ประกอบการ ภาครัฐ เอกชน และประชาชน ต่างนำอาหารเจหลากหลายชนิดมาจัดซุ้ม จำนวน 133 ซุ้ม เพื่อแจกจ่าย เพียงอิ่มละ 9 บาท
สำหรับการจัดโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน เผยแพร่ ประเพณีถือศีลกินผัก เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนปฏิบัติธรรมถือศีลกินผัก ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีงาม ลด ละ เลิก อบายมุข ถือศีลกินผักเพื่อสุขภาพ สร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ และส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพังงาให้มีนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวจังหวัดพังงาในช่วงการจัดกิจกรรมประเพณีถือศีลกินผักมากยิ่งขึ้น ตลอดจนส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมที่มีมายาวนานให้คงอยู่ตลอดไป เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน