แวดวง อบจ. » อบจ.ภูเก็ต เปิดประชุมสภา สมัยวิสามัญ ประจำปี 2563 สมัยที่ 2

อบจ.ภูเก็ต เปิดประชุมสภา สมัยวิสามัญ ประจำปี 2563 สมัยที่ 2

30 กันยายน 2020
89   0

อบจ.ภูเก็ต เปิดประชุมสภา สมัยวิสามัญ ประจำปี 2563 สมัยที่ 2

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้มีการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ประจำปี 2563 สมัยที่ 2 โดยมี นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานที่ประชุม มีสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมประชุม และในส่วนของฝ่ายบริหาร มีนายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัด อบจ. นางเสาวลักษณ์ จันทร์แล้ว รองปลัด อบจ. หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมสภา ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต

 

 

 

 

สำหรับเรื่องที่ผ่านความเห็นชอบในการประชุมครั้งนี้ มีญัตติขอความเห็นชอบรับมอบครุภัณฑ์เครื่องกรองอากาศ จำนวน 20 เครื่อง จากบริษัทพลังงานบริสุทธิ์ ญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 12 รายการ และญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 กันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 13 รายการ รวมทั้งสมาชิกสภา อบจ. ได้สอบถามเรื่องอื่นๆ ตามอำนวจหน้าที่