ข่าวภูมิภาค » วุฒิสภา-พังงา จับเข่าคุยเอกชน รับฟังปัญหาท่องเที่ยวเกาะปันหยี

วุฒิสภา-พังงา จับเข่าคุยเอกชน รับฟังปัญหาท่องเที่ยวเกาะปันหยี

30 กันยายน 2020
656   0

วุฒิสภาและจังหวัดพังงา จัดเวทีจับเข่าคุยร่วมภาคเอกชน พร้อมลงพื้นที่รับฟังปัญหาท่องเที่ยว เกาะปันหยี อ่าวพังงา

เมื่อวันที่ 30 ก.ย. พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่ง ในฐานะประธานกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ พร้อมด้วยคณะสมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่จังหวัดพังงา ตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ พร้อมร่วมประชุมหารือและรับฟังข้อมูลความก้าวหน้าตามแผนยุทธศาสตร์ชาติของจังหวัดพังงา ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีนายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ส่วนราชการ ส่วนท้องถิ่น ผู้แทนภาคเอกชน ผู้แทนภาคประชาสังคมเข้าร่วมประชุม ณ หอประชุมจำปูน ศาลากลางจังหวัดพังงา
จากนั้นเวลา 13.00 น. ได้ลงพื้นที่เกาะปันหยี ต.เกาะปันหยี อ.เมืองพังงา เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของกลุ่มกิจกรรมท่องเที่ยวและวิสาหกิจชุมชน
ในการลงพื้นที่ตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ครั้งนี้ มุ่งประเด็นไปที่”ปัญหาและความต้องการของกลุ่มกิจกรรมท่องเที่ยวและวิสาหกิจชุมชน เกาะปันหยี และอ่าวพังงา” เพื่อฟังข้อคิดเห็นและติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเปิดโอกาสในการสร้างความเข้าใจในเรื่อง บทบาท หน้าที่ และอำนาจของวุฒิสภาต่อส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
โครงการ “สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน” เดินหน้าลงพื้นที่เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ด้วยการนำสมาชิกวุฒิสภาพบปะกับพี่น้องประชาชนในทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยแบ่งการลงพื้นที่เป็นรายภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง และภาคใต้ เพื่อสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเหมาะสมกับลักษณะของสังคมไทยและประเพณีการปกครองของไทยตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตลอดจนการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ หรือความต้องการของประชาชน ทุกภาคส่วนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับ เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับสามารถใช้เป็นเวทีที่ได้เข้ามาร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และช่วยกันขับเคลื่อนประเทศตั้งแต่ระดับฐานราก ชุมชน สังคม และระดับประเทศให้พัฒนาไปข้างหน้าได้อย่างสอดคล้องกันและเป็นระบบ เพื่อให้เกิดความตระหนักสำนึกรับผิดชอบต่อประเทศชาติและสังคมโดยรวม อันจะนำไปสู่สังคมที่ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสังคมที่มีความสงบสุข เป็นธรรม ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง และมีการพัฒนาอย่างยังยื่นในทุกด้าน บนพื้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข