แวดวง อบจ. » อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมแผนปฏิบัติการสอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมแผนปฏิบัติการสอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

25 กันยายน 2020
125   0

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมแผนปฏิบัติการสอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ จ.ภูเก็ต ปีงบประมาณ 2563

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นางเสาวลักษณ์ จันทร์แก้ว รองปลัด อบจ. นายประวัติ พิมานพรหม สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมแผนปฏิบัติการการสอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมี ดร.เจษฎา ตันสกุล รองประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต

 

 

 

ตามที่คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดภูเก็ต (ก.ธ.จ. ภูเก็ต) ได้พิจารณาคัดเลือกโครงการเพื่อสอดส่อง ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 2 โครงการ และโครงการตามแผนปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 2 โครงการ ในการนี้ คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดภูเก็ต ได้กำหนดแผนปฏิบัติการสอดส่องโครงการฯ ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการมอบหมายเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการเตรียมความพร้อมของโครงการ และรายงานข้อมูลความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการและเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการอำนวยความสะดวกสำหรับการลงพื้นที่สอดส่องโครงการฯ เพื่อดำเนินการต่อไป