แวดวง อบจ. » อบจ.ภูเก็ต ประชุมติดตามการปฏิบัติตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน

อบจ.ภูเก็ต ประชุมติดตามการปฏิบัติตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน

25 กันยายน 2020
95   0

อบจ.ภูเก็ต ประชุมติดตามการปฏิบัติตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2562

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. นางเสาวลักษณ์ จันทร์แก้ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นประธานการประชุมติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1/2563 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ อบจ.ภูเก็ต และเจ้าหน้าที่กองต่างๆ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ในการนี้ กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2561 เพื่อให้การดำเนินการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ดำเนินการด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ จึงได้มีการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน