ข่าวสังคม » ติวเข้มชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติอำเภอทับปุด-พังงา

ติวเข้มชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติอำเภอทับปุด-พังงา

21 กันยายน 2020
476   0

พังงาเสริมศักยภาพจิตอาสาภัยพิบัติอำเภอทับปุด
นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดพังงา ประธานเปิดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 14 อำเภอทับปุด เป็นการฝึกอบรมร่วมกันระหว่างเทศบาลตำบลทับปุด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ และองค์การบริหารส่วนตำบลบางเหรียง ทำการจัดฝึกอบรมที่อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลทับปุด อ.ทับปุด จ.พังงา ในระหว่างวันที่ 21 – 23 กันยายน 2563 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ และความเข้มแข็งให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลตำบล พร้อมส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น สนับสนุนให้จิตอาสาพระราชทานในระดับพื้นที่ มีความเข้มแข็ง มีทักษะ ความรู้ ความชำนาญในการจัดการภัยพิบัติในภาวะฉุกเฉินให้เป็นระบบ รวดเร็ว และเพื่อให้มีอาสาสมัครในพื้นที่สามารถปฏิบัติหน้าที่คอยให้ความช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ