ข่าวสังคม » คณะผู้บริหาร ม.อ.ภูเก็ต ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิต

คณะผู้บริหาร ม.อ.ภูเก็ต ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิต

21 กันยายน 2020
247   0

คณะผู้บริหาร ม.อ.ภูเก็ต ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิต

 

 

 

 

คณะผู้บริหาร อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ก่อนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 11 -13 กันยายน 2563 ณ วิทยาเขตหาดใหญ่ ซึ่งในปีนี้วิทยาเขตภูเก็ตมีบัณฑิตและมหาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวนทั้งสิ้น  670 คน

 

 

 

 

 

คณะการบริการและการท่องเที่ยว 
สาขาวิชาการจัดการการบริการ  113 คน
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว 123 คน

คณะวิเทศศึกษา
สาขาวิชาวิเทศธุรกิจ (จีน) 109 คน
สาขาวิชาจีนศึกษา 28 คน
สาขาวิชาไทยศึกษา 9 คน
สาขาวิเทศศึกษา 8 คน
สาขาวิชายุโรปศึกษา-อังกฤษ-ฝรั่งเศส  31 คน

 

 

 

 

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม 40 คน
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม 11 คน

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 33 คน
สาขาวิชาธรุกิจอิเล็กทรอนิกส์  38 คน
สาขาวิชาวศิวกรรมซอฟต์แวร์  39 คน

คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  72 คน

 

 

 

ปริญญาโท
คณะการบริการและการท่องเที่ยว
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยว(หลักสูตรนานาชาติ) 4 คน
บริหารธรุกิจมหาบัณฑิต 1 คน

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม 2 คน
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม  2
คนวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ระบบโลก 3 คน

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
วิยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  4 คน