แวดวง อบจ. » อบจ.ภูเก็ต เปิดประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2563 สมัยที่สอง

อบจ.ภูเก็ต เปิดประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2563 สมัยที่สอง

11 สิงหาคม 2020
231   0

อบจ.ภูเก็ต เปิดประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2563 สมัยที่สอง

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้มีการประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2563 สมัยที่สอง โดยมี นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานที่ประชุม มีสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมประชุม และในส่วนของฝ่ายบริหาร มีนายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัด อบจ. นางเสาวลักษณ์ จันทร์แล้ว รองปลัด อบจ. หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมสภา ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต

 

 

 

 

สำหรับเรื่องที่ผ่านความเห็นชอบในการประชุมครั้งนี้ มีญัตติขอความเห็นชอบให้วัดและมัสยิดใช้ประโยชน์ในอาคารศูนย์ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมพระพุทธศาสนา และศูนย์เรียนรู้และอบรมจริยธรรมประจำมัสยิด จำนวน 9 แห่ง ญัตติขอความเห็นชอบรับมอบครุภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ จากบริษัท ฮอลิเดย์ วิลเล เจส (ไทยแลนด์) จำกัด จำนวน 43 รายการ ญัตติขอความเห็นชอบจากสภา อบจ.ภูเก็ต ให้ผู้ขอเช่าที่ดินจำนวน 3 ราย เช่าที่ดินตามประกาศกระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 20 เมษายน 2532 เรื่องการมอบหมายให้ อบจ.ภูเก็ต จัดหาผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐในท้องที่ตำบลรัษฎา และตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยไม่ต้องดำเนินการด้วยวิธีประมูล และญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วาระที่หนึ่ง ขั้นรับหลักการ พร้อมมีการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ประกอบด้วย 1.นายศักดิ์ชาย เชาวน์ไวย ประธานคณะกรรมการฯ 2.นายโอภาส ชอบดี 3.นายบุญอุ้ม เอื้อจิตตระกูล 4.นายมนู เขียวคราม 5.นายสมคิด สุภาพ 6.นางสาวสุปรียา เอี่ยมวิวัฒนากูล 7.นางสาววิศัลย์ศยา ผลสิน กรรมการและเลขานุการ รวมถึงได้กำหนดยื่นเรื่องเสนอคำแปรญัตติ เป็นเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 22-24 สิงหาคม 2563 และนัดประชุมแปรญัตติ วันที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น.