แวดวง อบจ. » อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

11 สิงหาคม 2020
291   0

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นางเสาวลักษณ์ จันทร์แล้ว รองปลัด อบจ. และนางสาวปริตตา ทิพย์กองลาศ ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ อบจ. เข้าร่วมการประชุมชี้แจงคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)

 

 

 

 

ทั้งนี้ ด้วยที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 มีมติให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยกำหนดให้ประชุมผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ร่วมกับคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคใต้ฝั่งอันดามัน ได้เข้าร่วมประชุมพร้อมกัน ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ในวันนี้