ข่าวสังคม » สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตฯปรับกลยุทธ์ดึงสมาชิกมีส่วนร่วม

สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตฯปรับกลยุทธ์ดึงสมาชิกมีส่วนร่วม

4 สิงหาคม 2020
460   0

สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตฯเฉลิมพระเกียรติ จำกัด ปรับกลยุทธ์ดึงสมาชิกมีส่วนร่วม
    กระบวนการมีส่วนร่วม คือ การมีส่วนร่วมที่เป็นอิสระโดยความสมัครใจในการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมลงมือการปฏิบัติ ร่วมประเมินผล และร่วมกับประโยชน์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา มิได้หมายถึงการให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาของรัฐตามที่รัฐกำหนด แต่หมายถึง การให้ประชาชน กลุ่ม ชุมชน ร่วมกันคิดและตัดสินใจกำหนดทิศทางการพัฒนาการดำรงชีวิต ร่วมปฏิบัติตามแผนของกลุ่มหรือของชุมชนและรับประโยชน์ร่วมกันโดยรัฐเป็นเพียงผู้สนับสนุน
การร่วมคิดและตัดสินใจภายในกลุ่มเป็นเรื่องยากที่ทำให้ทุกคนมีส่วนร่วมจริง ๆ และเป็นอิสระในการแสดงออก เพราะสมาชิกในกลุ่มมีศักยภาพ ฐานะอำนาจทางสังคมแตกต่างกัน ปัจจัยวัฒนธรรมบางประการเป็นอุปสรรคต่อความเป็นอิสระในการแสดงออก คนแต่ละคนต่างมีมุมมองในการตัดสินคุณค่าเรื่องต่าง ๆ ไม่เหมือนกัน ประสบการณ์ต่างกันเหล่านี้อาจนำไปสู่การไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
การมีส่วนร่วม เป็นการเข้าไปเกี่ยวข้องทางความคิด จิตใจ อารมณ์ และทางกาย การมีส่วนร่วมมีความหมายมากกว่าการเป็นส่วนหนึ่ง การมีส่วนร่วมมีความหมายทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ การมีส่วนร่วมครอบคลุมทั้งมิติด้านความสามารถ เวลา และโอกาสที่จะมีส่วนร่วม การมีส่วนร่วมเป็นการกระทำ จึงมีทั้งผู้กระทำผู้ถูกกระทำหรือผู้รับและสาธารณชนผู้เป็นบริบทของการกระทำการมีส่วนร่วม เป็นปรากฏการณ์ที่มีความหมายหลากหลาย เป็นความพยายามร่วมกันในสหกรณ์เพื่อแก้ปัญหาและบรรลุความต้องการของตนเอง สหกรณ์ โดยเริ่มจากการรับรู้ร่วมกัน คิดร่วมกัน และกระทำร่วมกันในโครงการอย่างต่อเนื่อง
การมีส่วนร่วมให้ครบทั้งกระบวนการตามกระบวนการมีส่วนร่วม แนวคิดหลักการมีส่วนร่วมแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของสหกรณ์ ซึ่งในการทำกิจกรรมมีการใช้หลักการมีส่วนร่วมระหว่างสมาชิกสหกรณ์ ฝ่ายจัดการสหกรณ์ และคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ โดยทุกฝ่ายต้องรับรู้ร่วมกัน คิดร่วมกันและกระทำร่วมกัน หากทั้งสามฝ่ายใช้หลักการมีส่วนร่วมดังกล่าวจะทำให้การบริหารงานของสหกรณ์ไม่มีข้อบกพร่องในการดำเนินงานการมีส่วนร่วมในการบริหารงานของสหกรณ์ เป็นการกระจายโอกาสให้สมาชิกสหกรณ์ ฝ่ายจัดการสหกรณ์ และคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์มีส่วนร่วมทางการบริหารเกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากรของสหกรณ์ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกและสหกรณ์
บทบาทหน้าที่ของสมาชิกสหกรณ์หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ควรมีบทบาทหน้าที่ในสหกรณ์
ที่ตนเป็นเจ้าของและเป็นผู้ใช้บริการ ตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายสหกรณ์ อย่างมีส่วนร่วม และต้องตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตนอย่างสม่ำเสมอ ดังนั้น การที่บุคคลทั่วไปจะมีสถานภาพเป็นสมาชิกสหกรณ์ได้ ต้องผ่านขั้นตอนการสมัครก่อน โดยยื่นใบสมัคร และลงลายมือชื่อแสดงความสมัครใจยอมรับหลักเกณฑ์ของสหกรณ์ พร้อมชำระค่าหุ้นตามจำนวนให้ครบถ้วนต่อคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ จึงจะมีสถานภาพเป็นสมาชิกที่สมบูรณ์ทั้งนี้เนื่องจากสหกรณ์เป็นองค์กรธุรกิจเอกชนรูปแบบหนึ่ง ที่ประกอบด้วยมวลสมาชิกจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องมีระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย ไว้รองรับการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย
ข้อตกลงระหว่างสมาชิกกับตัวแทนสมาชิกสหกรณ์มีสถานภาพเป็นทั้งเจ้าของสหกรณ์โดยการถือหุ้น และเป็นผู้ใช้บริการหรือลูกค้าของสหกรณ์ด้วย จึงมีหน้าที่ที่ต้องมีส่วนร่วมในการทำธุรกิจสหกรณ์และคอยสอดส่องดูแลสหกรณ์ให้มีการดำเนินงานที่มีความโปร่งใส เป็นธรรม เพื่อสร้างความเชื่อถือให้สมาชิกและบุคคลทั่วไป สมาชิกจึงมีการควบคุมดูแลและบริหารงานสหกรณ์ผ่านตัวแทนสมาชิก คือเลือกตั้งสมาชิกมาเป็นคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ โดยให้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ดำเนินงานตามแผนธุรกิจ ซึ่งที่ประชุมใหญ่มีมติไว้ และดำเนินงานตามข้อบังคับของสหกรณ์ ซึ่งเป็นพันธสัญญาระหว่างสมาชิกสหกรณ์กับคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ซึ่งจะสามารถช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ได้ตรงตามความต้องการอย่างเป็นรูปธรรม