ข่าวภูเก็ต » ร่วมกำหนดมาตรการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในพื้นที่เขตป่าชายเลน ต.รัษฎา

ร่วมกำหนดมาตรการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในพื้นที่เขตป่าชายเลน ต.รัษฎา

4 สิงหาคม 2020
237   0

ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดภูเก็ต ชี้แจง และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตำบลรัษฎา ในการจัดทำแผนที่ วางเครื่องหมายแสดงแนวเขตป่าชายเลนอนุรักษ์ ส่งเสริมการอนุรักษ์พื้นที่ป่า “ป่าอยู่ได้ คนอยู่ดี บนวิถียั่งยืน”
 
วันนี้(4 ส.ค.)ที่ห้องประชุมสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ตแห่งที่ 2 อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ชาวบ้านชุมชนพื้นที่เขตป่าชายเลน ชุมชนแนวชายฝั่ง ตำบลรัษฎา ได้เข้าประชุมร่วมรับฟังการชี้แจงการวางแผนงานในการจัดทำแผนที่และวางเครื่องหมายแสดงแนวเขตป่าชายเลนอนุรักษ์จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 โดยมี นายวุฒิพงศ์ ภริงคาร ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดภูเก็ต และนายภูดิท รักษาราษฎร์ นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา ร่วมเข้าพูดคุย และรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในการจัดทำแผนที่ดังกล่าว
 

นายวุฒิพงศ์ กล่าวว่า ทางหน่วยงานจะทำการสำรวจพื้นที่ซึ่งต้องเป็นไปจริงตามลักษณะภูมิประเทศ จะไม่มีการเข้าไปทับที่ดิน ที่อยู่อาศัยของประชาชนที่ได้ครอบครองไว้ก่อนแล้ว จนก่อให้เกิดข้อขัดแย้งกับประชาชนในภายหลัง โดยในครั้งนี้หลังจากสำรวจเสร็จสิ้น จะมีการปักหมุดหลักเขตเป็นระยะๆ พร้อมกับรังวัดที่ดินจนได้แผนที่ขึ้นมา และนำแผนที่มาให้ประชาชนในพื้นที่ได้ดู เพื่อเป็นการกำหนดมาตรการ ในการสงวน การอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในพื้นที่ร่วมกัน ซึ่งเมื่อมีการวางมาตราการเสร็จสิ้น จะส่งเรื่องต่อไปยังกรมทรัพยากรทางทะเลในชายฝั่ง รายงานไปยังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อที่จะออกเป็นกฎกระทรวง กำหนดพื้นที่อนุรักษ์ตามมาตรา 18 ที่สมบูรณ์ต่อไป

 
ส่วนเหตุผลที่มีการนำพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นพระราชบัญญัติฉบับใหม่มาใช้นั้น อ้างเหตุได้จากที่ปัจจุบันการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ยังไม่มีความเป็นเอกภาพขาดการบูรณาการและการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นประกอบกับได้มีการบุกรุกหรือเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นจำนวนมากทำให้ทรัพยากรมีความเสื่อมโทรม ดังนั้น พรบ.ฉบับนี้มีขึ้นมาเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารจัดการการบำรุงรักษา การอนุรักษ์และป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งรวมทั้งให้ประชาชนและชุมชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการปลูกการบำรุงรักษาการอนุรักษ์การฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างสมดุล และยั่งยืนต่อไป