ข่าวภูเก็ต » ทต.รัษฎาจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ

ทต.รัษฎาจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ

4 สิงหาคม 2020
839   0

เทศบาลตำบลรัษฎาจัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่
 
วันนี้( 4 ส.ค.) ที่ห้องประชุมพาโก้การ์เด้นฮอล โรงแรมเดอะพาโก้ดีไซน์ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต นายอานุภาพ รอดขวัญยอดระบํา นายอําเภอเมืองภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตําบลรัษฎา” โดยมี นายภูดิท รักษาราษฎร์ นายกเทศมนตรีตําบลรัษฎานำผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาล และจิตอาสา เข้าร่วมกว่า 50 คน
 
โครงการจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดภูเก็ต เกิดขึ้นด้วยศูนย์อํานวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน มีความประสงค์ขอให้กระทรวงมหาดไทยประสานให้จังหวัดอําเภอ จัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองค์การบริหารส่วนตําบลและเทศบาลตําบล อย่างน้อยแห่งละ 50 คน เพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่ เทศบาลตำบลรัษฎาจึงดําเนินการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้น เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่เทศบาลตําบลรัษฎา ให้มีบุคลากรที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรู้ด้านการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น ระบบบัญชาการเหตุการณ์ การควบคุมสั่งการ และการบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่เกิดเหตุ รวมถึงพัฒนาระบบปฏิบัติงานกู้ภัยในภาวะฉุกเฉินให้มีความรวดเร็วและทันเหตุการณ์ ทั้งยังสนับสนุนให้โครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. ในระดับพื้นที่เกิดความเข้มแข็งส่งผลให้ประชาชนในชุมชนท้องถิ่นมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
การอบรมจัดขึ้น 3 วัน ระหว่างวันที่ 4 – 6 สิงหาคม 2563 เนื้อหาการอบรมมีทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ รวม 15 วิชา ใช้เวลาอบรม 30 ชั่วโมง โดยวิชาส่วนใหญ่จะเน้นเรื่องการจัดการสาธารณภัยของประเทศไทย เช่น วิชาฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์กู้ภัยประจำพื้นที่ วิชาการจัดการศูนย์พักพิงเบื้องต้น วิชาฝึกปฏิบัติการป้องกัน การวิ่งสายดับเพลิง การใช้อุปกรณ์และระงับอัคคีภัย และวิชาเทคนิคการค้นหาผู้ประสบภัย เป็นต้น