ข่าวภูมิภาค » ศรชล.พังงา ลุยติวเข้มหน่วยงานรัฐ-เครือข่าย ป้องประโยชน์ของชาติทางทะเล

ศรชล.พังงา ลุยติวเข้มหน่วยงานรัฐ-เครือข่าย ป้องประโยชน์ของชาติทางทะเล

29 กรกฎาคม 2020
224   0

ศรชล.พังงา เดินหน้าสร้างความรู้ให้หน่วยงานและเครือข่าย ปกป้องผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
เมื่อวันที่ 29 ก.ค.ที่โรงแรม เลอ เอราวัณ อ.เมืองพังงา นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดพังงา (ศรชล.พังงา) เปิดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ของชาติทางทะเลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเครือข่ายประชาชนในพื้นที่จังหวัดพังงา เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ.2562 ภัยคุกคามต่อการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ความปลอดภัยในการเดินทาง ทางน้ำ และความสำคัญของทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง โดยมีผู้เข้ารับการอบรมที่มาจากหน่วยงานราชการต่างๆและเครือข่ายประชาชนในพื้นที่จังหวัดพังงา จำนวน 70 คน ให้ร่วมกันขับเคลื่อนและสร้างการรับรู้ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลต่อไป
น.อ.พิเชษฐ โตเทศ รอง ผอ.ศรชล.จังหวัดพังงา กล่าวว่า กองสารนิเทศ สำนักฝ่ายอำนวยการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 3 ได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในความสำคัญของผลประโยชน์ของชาติทางทะเล สิทธิอธิปไตย เขตอำนาจ และสิทธิในการแสวงประโยชน์จากทรัพยากรในเขตทะเลพื้นที่รับผิดชอบ ทั้งยังเป็นการพัฒนาองค์ความรู้และปลูกจิตสำนึกในการรักษาทรัพยากร ตลอดจนส่งเสริมการเข้ามามีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการรักษาไว้ ซึ่งผลประโยชน์ทางทะเล ไว้ให้ลูกหลานได้ใช้ประโยชน์จากทะเลได้อย่างสมดุลตลอดไป
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากจะเป็นการให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับความสำคัญของผลประโยชน์ของชาติทางทะเลแก่ผู้เข้าร่วมอบรมแล้ว ยังจะทำให้เกิดความร่วมมือกันของประชาชนในพื้นที่ และหน่วยงานราชการ ในการที่จะพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พื้นที่ทางทะเลของประเทศไทยมีทรัพยากรต่างๆมากมาย เช่นสัตว์น้ำในทะเล แหล่งท่องเที่ยวทางทะเล น้ำมัน ก๊าชธรรมชาติ และแร่ธาตุต่างๆ อีกทั้ง ทะเลยังเป็นเส้นทางลำเลียงหลักในการขนส่งสินค้าของประเทศไทย จกการประเมินมูลค่าของผลประโยชน์ของชาติทางทะเลของไทย ทราบว่ามีมูลค่าถึง 24 ล้านล้านบาทต่อปี และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกๆปี ในส่วนพื้นที่ทางทะเลของจังหวัดพังงา ถือว่าเป็นพื้นที่หลักสำคัญของฝั่งทะเลอันดามัน ซึ่งมีทั้งการท่องเที่ยวและการทำประมงในทะเล ทั้งฝั่งทะเลอ่าวพังงาและฝั่งทะเลตะวันตกของจังหวัดพังงา ซึ่งสามารถสร้าง’รายได้เข้าประเทศมากมายจากการท่องเที่ยวและส่งออกสัตว์น้ำ ทั้งยังมีป่าชายเลนตามพื้นที่ต่างๆและทรัพยากรอื่นๆ อีกมากมาย จึงต้องมีการปกป้อง รักษาผลประโยชน์ทางทะเล รวมถึงการแสวงหา ผลประโยชน์จากทะเลอย่างสมดุล ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐ หรือประชาชน จะต้องมีความรู้ความเข้าใจและให้ความร่วมมือกันในการที่จะรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของชาติทางเพื่อให้มีความยั่งยืนในการใช้ทะเลไปจนถึงลูกหลานในอนาคต