แวดวง อบจ. » อบจ.ภูเก็ต ร่วมลงนามโครงการยุวชนอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อบจ.ภูเก็ต ร่วมลงนามโครงการยุวชนอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

23 กรกฎาคม 2020
102   0

อบจ.ภูเก็ต ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการยุวชนอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

 

 

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการยุวชนอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดย ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นประธาน ณ  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 ซึ่งมี นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัด อบจ. พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

 

 

 

 

บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ (MOU) จัดทำขึ้นเพื่อยืนยันว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล จังหวัดภูเก็ต และองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มีเจตจำนงที่จะร่วมมือกันจัดกิจกรรม/โครงการผู้นำยุวชนอาสาสมัครพิทักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยได้ทำความตกลงร่วมกันที่จะประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดในการส่งเสริมและสนับสนุนงานซึ่งกันและกัน ความร่วมมือระหว่างกัน จะคำนึงถึงศักยภาพของทรัพยากรของจังหวัดภูเก็ต

การรณรงค์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในจังหวัดภูเก็ต เป็นการสร้างเสริมองค์ความรู้ และจิตสำนึกของประชาชนให้ตระหนักถึงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะยุวชน ซึ่งเป็นกำลังสำคัญและอนาคตของประเทศ ให้มีความรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้อง ถูกวิธีและเป็นระบบ สามารถปฏิบัติเป็นตัวอย่าง และบอกต่อในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับกลุ่มคนรอบข้าง บรรเทาปัญหาที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต