แวดวง อบจ. » อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการปฐมนิเทศข้าราชการและพนักงานจ้าง

อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการปฐมนิเทศข้าราชการและพนักงานจ้าง

23 กรกฎาคม 2020
82   0

อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการปฐมนิเทศข้าราชการและพนักงานจ้าง

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ที่โรงแรมเดอะพาโก้ ดีไซน์ ภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานเปิด โครงการปฐมนิเทศข้าราชการและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดย นางศิริพร ชูเกิด ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ อบจ. กล่าวรายงาน ซึ่งมี นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัด อบจ. พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วม

นางศิริพร ชูเกิด ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ อบจ. กล่าวว่า “ อบจ.ภูเก็ต เน้นการพัฒนาคนให้ทำงานเต็มศักยภาพ การรักษาคนในองค์กรให้อยู่อย่างมีความสุข และการใช้คนให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงได้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรบุคคลที่ต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  จึงจัดโครงการฯ ในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรที่เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ได้รับทราบ แนวนโยบาย กฎหมาย ระเบียบแบบแผนที่เกี่ยวข้อง และเสริมสร้างทัศนคติในการปฏิบัติงาน โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 160 คน ประกอบด้วย ข้าราชการที่บรรจุใหม่ ข้าราชการที่รับโอนย้ายมา พนักงานที่สรรหาใหม่ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายยงยุทธ ลักษณาวิบูลย์กุล หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน อบจ. ดร.ราชรถ ปัญญาบุญ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และ ดร.ธีรพันธ์ สงวนวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นวิทยากรให้ความรู้”

นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “โครงการปฐมนิเทศข้าราชการ และพนักงานจ้างของ อบจ.ภูเก็ต  นั้น เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ เปิดโลกทัศน์ เพิ่มวิสัยทัศน์ สร้างภาวะผู้นำ การทำงานเป็นทีม ปลูกจิตสำนึกการเป็นข้าราชการที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรในองค์กร ให้มีความรักความผูกพัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มีความภาคภูมิใจในงาน มีความรักและความเชื่อมั่นในองค์กร พัฒนางาน พัฒนาตนเอง ร่วมกันสร้างความสำเร็จให้กับองค์กร ซึ่งการจัดโครงการฯ ครั้งนี้ จะทำให้บุคลากรได้เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะ แนวคิดและหลักการปฏิบัติหน้าที่ราชการ การเป็นข้าราชการที่ดี และนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน”