แวดวง อบจ. » อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

21 กรกฎาคม 2020
98   0

อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายศักดิ์ชาย เชาวน์ไวย รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2563 โดยมี นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัด อบจ. นายสมคิด สุภาพ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต

 

 

 

 

การประชุมในครั้งนี้ ได้เสนอเพื่อพิจารณาการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 1-3 (ตุลาคม 2562-มิถุนายน 2563) ติดตามความก้าวหน้าโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (โครงการขออนุมัติกันเงิน/โครงการใช้จ่ายเงินสะสม) และติดตามความก้าวหน้าโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (โครงการขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน)