แวดวง อบจ. » อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค จ.ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค จ.ภูเก็ต

10 กรกฎาคม 2020
128   0

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค จ.ภูเก็ต ดำเนินการตามมาตรการผ่อนคลาย ระยะที่ 5

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวกุลลดา เปรมจิตร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 10/2563 โดยมี นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

 

 

 

 

 

ในการประชุมครั้งนี้ ได้รายงานผลการประเมินสถานการณ์ตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด ระยะที่ 5 ครั้งที่ 1 ประเมินผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1-7 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ซึ่งในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้ดำเนินการเปิดสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โดยมีมาตรการทำความสะอาดอาคาร สถานที่ รวมถึงวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน มีมาตรการคัดแยกขยะในโรงเรียนอย่างชัดเจน และมีการกำจัดหลังเลิกเรียนในทุกๆ วัน จัดให้มีจุดคัดกรองเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย และอุปกรณ์ล้างมือ บริเวณทางเข้าโรงเรียน มีมาตรการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลในการทำกิจกรรมต่างๆ อย่างน้อย 1 เมตร เช่น การเข้าแถว การนั่งรับประทานอาหาร จำกัดจำนวนนักเรียน 20-25 คน/ห้องเรียน จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) โดยการสลับกลุ่มนักเรียน แบบแบ่งนักเรียนในห้องเรียนเป็น 2 กลุ่ม ทั้งนี้ ครู นักเรียน บุคลากร และผู้มาติดต่อราชการ จะต้องสวมใส่หน้าอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่ในโรงเรียน และมีช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างครูกับผู้ปกครอง