ข่าวภูเก็ต » ผวจ.ภูเก็ตเรียกหัวหน้าส่วนราชการ เร่งหาแนวทางพัฒนาเกาะสวรรค์หลังโควิด-19

ผวจ.ภูเก็ตเรียกหัวหน้าส่วนราชการ เร่งหาแนวทางพัฒนาเกาะสวรรค์หลังโควิด-19

9 กรกฎาคม 2020
188   0

พ่อเมืองภูเก็ตเรียกหัวหน้าส่วนราชการหารือไม่เป็นทางการ ถึงแนวทางพัฒนาเกาะสวรรค์หลังโควิด-19
เมื่อวันที่ 8 ก.ค.(วานนี้)นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เชิญหัวหน้าส่วนราชการเข้าพูดคุย หารือแบบไม่เป็นทางการครั้งที่ 1 ถึงแนวทางการจัดการและพัฒนาจังหวัดภูเก็ตหลังสถานการณ์โควิด-19 ตามกรอบการทำงานของแต่ละหน่วยงาน ผู้เข้าร่วมในวันนี้เป็นหัวหน้าส่วนราชการกระทรวง พม. เกษตร แรงงาน สถาบันการศึกษา กศน. อาชีวะ เทคนิค เทคโนโลยี พัฒนาชุมชน ประกันสังคม ซึ่งนางสาวอัจฉรา สุระกุล หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตและ หน.หน่วย พม. เข้าร่วมการประชุม
นายณรงค์ กล่าวภายหลังการหารือถึงประเด็นสำคัญในวันนี้ คือมีการเสนอให้หยิบยกประเด็นคุณค่าเมืองภูเก็ต เอกลักษณ์ วิถีชีวิต อาหาร ประเพณีวัฒนธรรมที่ทำให้เป็นจุดขายให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่สูงวัย มีกำลังทรัพย์ นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายก ทน.ภก. นำเสนอแนวความคิดการพัฒนาสู่เมือง Gastronomy ของโลก การสั่งอาหารแบบออนไลน์ รสชาติอร่อยไม่เปลี่ยนแปลงปรุงโดยอาม่า หลานเป็นคนสร้างเวบเพจที่ทันสมัย นำเสนอสวยงามเพื่อดึงดูดการสั่งอาหาร การให้สถาบันการศึกษาทำการวิจัยและพัฒนาเพื่อทำให้อาหารอร่อยไม่ผิดเพี้ยน เช่น หมูฮ้องภูเก็ต การร่วมมือ ตามข้อตกลงต่างๆ ระหว่าง อปท. สถาบันการศึกษา หน่วยงานด้านการศึกษา หรือพัฒนาฝีมือแรงงาน การใช้ความโดดเด่นของโรงเรียนนานาชาติดึงดูดชาวต่างชาติหรือหาช่องทางเพิ่มรายได้จากการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล มีเด็กที่โยกย้ายตามผู้ปกครองกลับต่างจังหวัด เด็กที่ยังอยู่ในภูเก็ตหลายรายหยุดเรียนกลางคัน หลายรายอยู่ในครอบครัวผู้ปกครองตกงานและยากจนหากจะรอเศรษฐกิจดี การท่องเที่ยวฟื้นตัวอาจต้องใช้เวลา 2-3 ปี มีข้อมูลจาก ทน.ภก.ให้ความช่วยเหลือเด้กที่หยุดเรียนกลางคันอย่างต่อเนื่อง ผวจ.ภก.ขอให้หน่วยงานด้านการศึกษารายงานตัวเลขของเด็กและสภาพความเป็นอยู่ในขณะนี้ เพื่อช่วยเหลืออย่างเหมาะสม ภูเก็ตมีสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงด้านการอาหาร การบิน ช่างซ่อม ช่างยนต์ ช่างเรือ สามารถต่อยอดให้เป็นจุดขายได้ โรงเรียนนานาชาติที่ได้มาตรฐานนานาชาติสามารถดึงรายได้ และนักท่องเที่ยว นักธุรกิจเข้ามาได้ ผวจ.ภก.ขอให้ศึกษาธิการพิจารณายุทธศาสตร์ วิธีการพัฒนาเรื่องนี้โดยใช้จุดแข็งเรื่องมาตรฐานของมาตรฐานนานาชาติที่เป็นอยู่
จำนวนคนว่างงานคาดว่าปลายปีมีจำนวนมากถึง 70% เศรษฐกิจ การท่องเที่ยวยังไม่ฟื้นตัว อาจจะต้องใช้เวลาถึง 3 ปี มีคนจำนวนมากกว่า 100,000 คน ที่ประสบปัญหาถูกเลิกจ้าง ลดค่าจ้างมาขึ้นทะเบียนวันรละประมาณ 500-600 คน อย่างต่อเนื่อง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานเสริมเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอาชีพให้กลุ่มที่ต้องการ จัดหางาน ภก. เสนอข้อมูลการขึ้นทะเบียนว่างงาน การใช้แบบทดสอบเบื้องต้นกับผู้ว่างงานเพื่อวิเคราะห์บุคลิกลักษณะ ความสามารถ เพื่อนำไปสู่การจ้างงาน การเกษตร ฝากให้พัฒนาชุมชน เกษตรจังหวัด (SME) พัฒนาการเกษตรที่ปลอดสารพิษไว้บริโภคและจำหน่าย และเป็นแหล่งท่องเที่ยว สามารถเป็นจุดขายให้กับภูเก็ตได้ในอนาคต ปศุสัตว์นำเสนอเรื่องรณรงค์ให้เกษตรกรเลี้ยงสัตว์ ไว้จำหน่ายแต่ติดขัดที่โรงฆ่าสัตว์มีไม่เพียงพอ หากจะเป็นเมือง Gastronomy คงต้องนำเข้าเนื้อสัตว์มาจากต่างจังหวัด ต่างประเทศ ราคาต้นทุนก็จะสูงตามมา มีข้อคำถามเกี่ยวกับการเปิดโอกาสให้มีโรงฆ่าสัตว์เพิ่มขึ้นอีกได้หรือไม่ เนื่องจากขณะนี้ติดปัญหาข้อกฎหมายของกระทรวงทรัพยากรฯ ที่อนุญาตให้มีโรงฆ่าสัตว์เพียง 1 แห่ง ผวจ.ภก.ฝาก ปศุสัตว์ ภก. ศึกษาข้อกฎหมายแล้วนำเสนอความคืบหน้าในการประชุมครั้งต่อไป
และพมจ.ภก. รายงานการช่วยเหลือภายใต้บทบาท พม. เช่น กองทุนผู้สูงอายุ กองทุนคนพิการที่สามารถกู้ยืมประกอบอาชีพได้ ผวจ.ภก.สอบถาม พมจ.ภก. ถึงความเร่งด่วนในการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหากลุ่มเปราะบาง กรณีนาง ผึ้ง (นามสมมติ) ผวจ.ภก. ย้ำต้องชี้แจงให้ผู้ประสบปัญหาเข้าใจ หน่วยงานมีข้อมูลกลุ่มเป้าหมายในมือแล้วต้องเข้าถึงผู้ประสบปัญหา ทำงานเชิงรุก วันนี้ได้มาร่วมประชุมแลกเปลี่ยนวงเล็กแบบกันเองถือว่าได้ทราบแล้วว่าหน่วยงานไหนทำงานเรื่องอะไรบ้าง สามารถช่วยเหลืออะไรได้บ้าง ต่อไปจะเชิญประชุมลักษณะนี้เป็นระยะๆ มอบพัฒนาชุมชนเป็นฝ่ายเลขา