ข่าวภูมิภาค » สงขลาลุยโครงการบ้านพอเพียงเลี้ยงชีวิต สู้ภัยโควิด-19

สงขลาลุยโครงการบ้านพอเพียงเลี้ยงชีวิต สู้ภัยโควิด-19

8 กรกฎาคม 2020
168   0

สงขลา จัดโครงการบ้านพอเพียงเลี้ยงชีวิต สู้โควิด-19 พื้นที่ 16 อำเภอ ในจังหวัดสงขลา

            เมื่อวันที่ 8 ก.ค. ที่แปลงเกษตรกรต้นแบบ หมู่ที่ 5 ต.โรง อ.กระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานเปิดโครงการบ้านพอเพียงเลี้ยงชีวิตสู้โควิด-19 พื้นที่ 16 อำเภอ ในจังหวัดสงขลา แปลงเกษตรกรต้นแบบ พ.จ.อ. สมปอง เพชรสงคราม อ.กระแสสินธุ์ เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การติดเชื้อโรคโควิด-19 โดยมี นายครรชิต กปิลกาญจน์ นายอำเภอกระแสสินธุ์ นายวิชัย ศรีสมโภชน์ เกษตรจังหวัดสงขลา รวมถึง หัวหน้าส่วนราชการ และเกษตรกร เข้าร่วมโครงการ

            สำหรับโครงการบ้านพอเพียงเลี้ยงชีวิตสู้โควิด-19 ในพื้นที่ 16 อำเภอ ในจังหวัดสงขลา กรมส่งเสริมการเกษตร ดำเนินการสนับสนุนต้นพันธุ์ผักและสมุนไพรแก่เกษตรกร เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ให้เกษตรกรและผู้ได้รับผลกระทบมีพืชอาหารบริโภค สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยการพึ่งตนเอง ช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน สร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรและชุมชน โดยการสนับสนุนต้นพันธุ์ผักและสมุนไพรจำนวน 49,808 ต้น เกษตรกร จำนวน3,113 ครัวเรือน

            นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จากมาตรการเร่งด่วนในการควบคุมและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้เกิดปัญหาการกระจายสินค้าและเกิดการขาดแคลนพืชอาหารเพื่อการบริโภค จึงต้องบูรณาการความร่วมมือทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนทุกภาคส่วน ในการแก้ปัญหาภาคเกษตร เพื่อสร้างความเข้มแข็งของภาคการเกษตรและทำให้เกษตรกรอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน โครงการบ้านพอเพียงเลี้ยงชีวิตสู้ภัยโควิด-19 เป็นมาตรการเสริมในการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว ให้เกษตรกรและผู้ได้รับผลกระทบมีพืชอาหารบริโภคสมารถดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยการพึ่งตนเอง

            โดยกิจกรรมในโครงการบ้านพอเพียงเลี้ยงชีวิตสู้โควิด-19 ที่ แปลงเกษตรกรต้นแบบ พ.จ.อ. สมปอง เพชรสงคราม วันนี้ มีการมอบต้นพันธุ์ผักและสมุนไพร จำนวน 1,088 ต้น แก่เกษตรกรในพื้นที่อำเภอกระแสสินธุ์ จำนวน 68 ครัวเรือน โดยมีพืช 4ชนิด ประกอบด้วย ฟ้าทะลายโจน มะละกอ พริก และมะเขือ นอกจากนี้ยังมีพืชเสริมอีก 3 ชนิด ประกอบด้วย มะรุม แคบ้าน และมะเขือเทศกินผลสด และกิจกรรมปลูกพืชผัก ถือเป็นตัวอย่างที่ดีของเกษตรกรในการเริ่มต้นของกิจกรรมบ้านพอเพียง เพื่อเลี้ยงชีวิตสู้ภัยโควิด-19 ได้เป็นอย่างดี