ข่าวภูเก็ต » ปกครองภูเก็ตตรวจเข้มนักเที่ยว หลังศบค.ปลดล็อคเฟส5

ปกครองภูเก็ตตรวจเข้มนักเที่ยว หลังศบค.ปลดล็อคเฟส5

2 กรกฎาคม 2020
174   0

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตสั่งปกครองตรวจเข้มสถานบันเทิง สกัดไวรัสโควิด-19 หลังศบค.คลายล็อคเฟส 5

 

 

 

ภายใต้การอำนวยการและสั่งการของ นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนายพิเชษฐ์ ปานะพงศ์ . รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (ศ) ,ว่าที่ ร.ต.วิกรม จากที่ ปลัดจังหวัดภูเก็ต ,นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ นายอำเภอเมืองภูเก็ต นายสุธี ศิริอนันต์ จ่าจังหวัดภูเก็ต นายวิเชฐ สูยะนันท์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง นายสุวัฒน์ บุบผะโพธิ์ ปลัดอำเภอ หน.ฝ่ายความมั่นคง นายดนัย ใจแข็ง ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง นายธงไชย รัตนเดช ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) บูรณาการร่วมกับสสจ.ภูเก็ต/สภ.เมืองภูเก็ต/ทน.ภูเก็ต/สสอ.เมืองภูเก็ต ออกตรวจสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการในเขตพื้นที่อำเภอเมืองภูเก็ต. และตามภาคผนวก ก. แนบท้ายคำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 7661/2563 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVD – 19) เป็นระยะที่ 5 ต่อเนื่องจากการผ่อนคลายที่ดำเนินมาก่อนแล้ว  โดยดำเนินการตรวจสถานบริการและคล้ายสถานบริการ จำนวน 8 ร้าน โดยเน้นให้ดำเนินการดังต่อไปนี้อย่สงเคร่งเครียด บริการตรวจอุณหภูมิร่างกาย หรือคัดกรองอาการป่วยในระบบทางเดินหายใจ ให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า อำนวยความสะดวกในการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อยหนึ่งเมตรและจำกัดจำนวนผู้ร่วมกิจกรรมมิให้แออัด จัดให้มีที่ล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์เจลหรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคและจัดให้มีการเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของสถานที่ที่เกี่ยวข้องก่อนการทำกิจกรรม รวมทั้งระหว่างและภายหลัง การทำกิจกรรมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่ออาจจัดหรือกำหนดให้มีการติดตั้งระบบแอปพลิเคชันติดตามตัวเพื่อให้มารับการตรวจหาเชื้อเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการสัมผัสผู้ติดเชื้อก็ได้. และให้ปิดเวลา 24.00น โดยได้ตรวจแนะนำการปฎิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด