ข่าวภูเก็ต » เครือกะตะกรุ๊ป ลงนามความร่วมมือมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับนศ.ฝึกงาน 400คนต่อปี

เครือกะตะกรุ๊ป ลงนามความร่วมมือมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับนศ.ฝึกงาน 400คนต่อปี

29 มิถุนายน 2020
161   0

เครือกะตะกรุ๊ป ลงนามความร่วมมือมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับนศ.ฝึกงาน 400คนต่อปี

 

 

 เมื่อวันที่ 29 มิ.ย.63 เครือกะตะกรุ๊ป ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านวิชาการและการรับนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระหว่าง โรงแรมบียอนด์ รีสอร์ท กะตะ กับ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม)  โดย นายวิศวินท์ ปิติกุลสถิตย์ ผู้ช่วยรองประธานกรรมการโรงแรมบียอนด์ รีสอร์ท กะตะ ลงนามความร่วมมือกับ ดร.อรรถวิท ศิลาน้อย คณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ประกอบด้วย นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ,นายประมุขพิสิฐ อัจฉริยะฉาย ประธานกรรมการบริหารเครือกะตะกรุ๊ป ,รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ,อ.ดร.วันทกาญจน์ สีมาโรฤทธิ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ,นายปัญญา ไกรทัศน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

ดร.อรรถวิท  ศิลาน้อย คณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  กล่าวว่า พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ วันนี้ เกิดขึ้นเนื่องจาก นายปัญญา ไกรทัศน์กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เสนอแนะว่า คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มีนิสิตสาขาวิชาการจัดการโรงแรม ทุกๆ ปี ต้องออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประมาณ 400 คน ต่อปี ประกอบกับ ทางโรงแรมบียอนด์รีสอร์ทกะตะ มีความยินดีอนุเคราะห์รับนิสิตจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพและให้ความอนุเคราะห์ทางด้านวิชาการอื่นๆ เช่น การส่งผู้เชี่ยวชาญไปเป็นวิทยากรบรรยายให้นิสิตฟังตลอดจนให้ความอนุเคราะห์เป็นสถานที่ศึกษาดูงานของคณาจารย์คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ จึงได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงกับโรงแรมบียอนด์รีสอร์ทกะตะ

โดยหน่วยงานทั้งสองฝ่าย  มีความยินดีสนับสนุนกิจกรรมความร่วมมือด้านวิชาการ ดังนี้ การแลกเปลี่ยนบุคลากรที่มีความเชี่ยวขาญเฉพาะด้าน เพื่อสนับสนุนพันธกิจของหน่วยงาน การส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตและบุคลากรได้มีโอกาสศึกษาดูงานหรือแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานด้านวิชาการร่วมกัน การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านการฝึกงานและสหกิจศึกษาร่วมกัน ทั้งนี้ขึ้นกับความเหมาะสมและความเห็นชอบของหน่วยงานทั้งสองฝ่าย

ในนามมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอบพระคุณ นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และผู้บริหารกะตะกรุ๊ป ที่เห็นความสำคัญของการพัฒนาการศึกษาให้กับคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ซึ่งการลงนามข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ จะเป็นก้าวแรกของการพัฒนาร่วมกันที่ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อไปในอนาคต

 

 

 

 

ทางด้าน นายประมุขพิสิฐ อัจฉริยะฉาย ประธานกรรมการบริหารเครือกะตะกรุ๊ป กล่าวว่า เครือกะตะกรุ๊ป ก่อตั้งมาในจังหวัดภูเก็ต เมื่อปี 2523 ครบ 40 ปี ในปีนี้ มีโรงแรมในเครือฯ รวม 8 แห่ง อยู่ใน จังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ และ เกาะสมุย สุราษฏร์ธานี

การลงนามในครั้งนี้กับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีความสำคัญมากขอให้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ส่งนิสิตนักศึกษามารับการฝึกกับโรงแรมบียอนด์รีสอร์ทกะตะ ในช่วงไฮซีซั่นหรือฤดูการท่องเที่ยว จะได้รับความรู้มากมาย จะทำให้นักศึกษาที่มาฝึกงานออกไปประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป