ข่าวภูเก็ต » โปรดเกล้าฯ”ณรงค์ วุ่นซิ้ว” พ่อเมืองภูเก็ตคนใหม่

โปรดเกล้าฯ”ณรงค์ วุ่นซิ้ว” พ่อเมืองภูเก็ตคนใหม่

18 มิถุนายน 2020
944   0

โปรดเกล้าฯแต่งตั้งผวจ.”เพชรบุรี-ภูเก็ต-ชัยภูมิ”

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายก รัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ  โดยระบุว่า  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกระทรวงมหาดไทยพ้นจาก ตำแหน่ง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 3 ราย ดังนี้1.นายกอบชัย บุญอรณะ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี และแต่งตั้งให้ดำรง   ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ 2. นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต  และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี และ3.นาย ณรงค์ วุ่นซิ้ว พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต  

    สำหรับประวัติ นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เกิดวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2506 (อายุ 57 ปี) ภูมิลำเนา เป็นคนจังหวัดพัทลุง เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนมหาวิชาวุธ
จังหวัดสงขลา จบปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาโท M.A.Political Science
Delhi University (India) และจบรัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ด้านการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน ฝึกอบรมหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 59 วปอ., ฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.)
รุ่นที่ 2 สำนักงบประมาณ, ฝึกอบรมการพัฒนาผู้บริหารตำรวจระดับสูง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, ฝึกอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 53 สถาบัน
ดำรงราชานุภาพ
ศึกษาดูงานหลักสูตรการพัฒนาเมืองแบบยั่งยืน ประเทศญี่ปุ่น, ศึกษาดูงานหลักสูตรการถ่ายทอดวิทยาการเกี่ยวกับการวางแผนการพัฒนาชนบทแบบองค์รวม ประเทศสาธารณรัฐ
เกาหลี, ฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่รายการวิทยุกระจายเสียง กรมประชาสัมพันธ์
ชีวิตรับราชการ เริ่มรับราชการตั้งแต่? 4 มิถุนายน 2533 อายุราชการ 27 ปี โดยดำรงตำแหน่งสำคัญ ได้แก่ 28 พฤศจิกายน 2549 ผู้อำนวยการกองนโยบายและ
แผน ศอ.บต., 27 กรกฎาคม 2550 ผู้อำนวยการกองกิจการพิเศษ ศอ.บต., 30 พฤศจิกายน 2552 รักษาการผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน ศอ.บต.
ต่อมา 8 สิงหาคม 2554 ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ), 6 กุมภาพันธ์ 2555 หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกระบี่, 1
ธันวาคม 2557 รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่, 26 ตุลาคม 2558 รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (ช่วยราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย), 1 ตุลาคม
2560 ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ และล่าสุดย้ายเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตคนใหม่