แวดวง อบจ. » อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการสถานที่กักกันโรค

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการสถานที่กักกันโรค

13 มิถุนายน 2020
119   0

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการสถานที่กักกันโรคในท้องที่ (Local Quarantine) แบบบูรณาการ จ.ภูเก็ต

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมด้วย ข้าราชการ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการสถานที่กักกันโรคในท้องที่ (Local Quarantine) แบบบูรณาการจังหวัดภูเก็ต โดยมี นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ณ ห้องประชุมศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ต

 

 

 

 

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่กำหนดให้ผู้เดินทางมาจากต่างประเทศทุกคน ต้องได้รับการตรวจคัดกรอง แยกกัก หรือกักกันเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคจากผู้เดินทางซึ่งมาจากท้องที่ หรือเมืองท่านอกราชอาณาจักร กรณีโรคโควิด-19 หรือมาจากพื้นที่เสี่ยง โดยมีมาตรการและแนวทางการดำเนินการที่สำคัญตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการสถานที่กักโรคในท้องที่ (Local Quarantine) แบบบูรณาการจังหวัดภูเก็ต เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ จังหวัดภูเก็ตจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการสถานที่กักกันโรคในท้องที่ (Local Quarantine) แบบบูรณาการจังหวัดภูเก็ต และมอบหมายภารกิจ เพื่อการจัดการในบริเวณสถานที่กักโรคในท้องที่ (Local Quarantine) โดยมี นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์

สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้รับมอบหมายภารกิจด้านการจัดการและธุรการ โดยจัดหาสถานที่กักตัวและค่าเช่า การนำส่งผู้ถูกกักตัวไปยังสถานที่กักตัว และประสานขนส่งจังหวัดในการส่งตัวกลับเมื่อครบกำหนด การลงทะเบียนผู้ถูกกักตัว การสื่อสารและประสานงานหน่วยงานต่างๆ ตามภารกิจ การสนับสนุนองค์ประกอบในการดำรงชีวิตของผู้ถูกกักตัว ได้แก่ อาหารมื้อหลักและน้ำดื่ม เครื่องอุปโภคบริโภค ทรัพยากรในการดำเนินงานด้านต่างๆ ตลอดจนงานธุรการ พัสดุและการบัญชี