แวดวง อบจ. » อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาการทุจริต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาการทุจริต

13 มิถุนายน 2020
378   0

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่ของสำนักงาน ป.ช.ช.  ประจำจังหวัดภูเก็ต

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายสุขสันต์ ประสาระเอ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมตรวจติดตามการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ในการช่วยเหลือประชาชนหรือป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และปัญหาอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้าง ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่ของสำนักงาน ป.ช.ช.  ประจำจังหวัดภูเก็ต โดยมี นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ช.ช.  ประจำจังหวัดภูเก็ต และเครือข่ายภาคประชาชน ชมรม STRONGT – จิตพอเพียงต้านทุจริต เข้าร่วม

 

 

 

 

โครงการแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่ของ สำนักงาน ป.ช.ช.  ประจำจังหวัดภูเก็ต เป็นโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเชิงรุกแก่เครือข่ายในพื้นที่ และขยายผลการป้องกันการทุจริตเชิงรุกผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วนในจังหวัด  ได้คัดเลือกปัญหาการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเป็นกรณีศึกษา  การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และประชาชนได้รับความช่วยเหลืออย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ