แวดวง อบจ. » อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมผู้บริหาร อปท.

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมผู้บริหาร อปท.

19 พฤษภาคม 2020
325   0

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมผู้บริหาร อปท. การใช้จ่ายงบประมาณช่วยเหลือประชาชนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

 

 

 

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.00 น. นายวิญญ์ สิทธิเชนทร์  ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัด อบจ. พร้อมด้วย ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต

 

 

ทั้งนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นได้เสนอความคิดเห็นเรื่ิองการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของสื่อโซเชียลเกี่ยวกับการใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงให้ประชาชนเข้าใจ รวมถึงมาตรการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในอนาคต ซึ่งการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นต้องยึดตามระเบียบ ข้อกฎหมาย และข้อจำกัดในการใช้จ่ายเงินสะสม โดยทางท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต ได้ให้แต่ละ อปท. รวบรวมข้อมูลพื้นฐาน เพื่อสรุปยอดการใช้จ่ายล่าสุดที่สมบูรณ์ เพื่อนำเสนอชี้แจงต่อสาธารณชนต่อไป