แวดวง อบจ. » อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมความพร้อมแนวทางการจัดการเรียนการสอน

อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมความพร้อมแนวทางการจัดการเรียนการสอน

15 พฤษภาคม 2020
221   0

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมแนวทางการจัดการเรียนการสอนแก่บุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

 

 

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมเล็ก องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมด้วย นางกานต์มณี ศิลปะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลให้แก่บุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธาน ณ ห้องประชุม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 

 

ตามที่จังหวัดภูเก็ต ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งและทุกประเภท เตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2563 นั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษา สามารถเตรียมความพร้อมจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดจัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านเพจเฟซบุ๊ก “การศึกษาท้องถิ่นไทย” ให้แก่บุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในครั้งนี้