แวดวง อบจ. » อบจ.ภูเก็ต เปิดประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2563 สมัยแรก

อบจ.ภูเก็ต เปิดประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2563 สมัยแรก

27 มีนาคม 2020
68   0

อบจ.ภูเก็ต เปิดประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2563 สมัยแรก

 

 

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้มีการประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2563 สมัยแรก โดยมี นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานที่ประชุม มีสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต และในส่วนของฝ่ายบริหาร มีนายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัด อบจ. หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต และคณะแพทย์โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต รวมถึงได้รับเกียรติจาก นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และนายวิญญ์ สิทธิเชนทร์ ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต ร่วมชี้แจงรายละเอียดประเด็นจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรการของรัฐบาล มาตรการของจังหวัด และตอบข้อสอบถามของสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต

 

 

ในการนี้ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต ได้สอบถามความคืบหน้าที่ทางสาธารณสุขจังหวัดขอสนับสนุนงบประมาณ อบจ.ภูเก็ต เพื่อดำเนินการจัดซื้อเครื่องมือในการตรวจคัดกรองผู้ที่เข้ามาในจังหวัดภูเก็ต ตามมาตรการป้องกันจากสถานการณ์วิกฤติโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโควิด-19 แนวทางช่วยเหลือและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 มาตรการควบคุมการแพร่เชื้อ แผนควบคุมคัดกรองบุคคลที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดภูเก็ต ตลอดจนความพร้อมในการรับมือการแพร่ระบาดของโรคในอนาคต

 

 

นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ใน อบจ.ภูเก็ต ร่วมกับจังหวัดภูเก็ต และภาคส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง มีแนวทางการแก้ปัญหาในระยะสั้น โดยจัดสรรงบประมาณ 1,070,000 บาท สนับสนุนการจัดซื้อเครื่องมือเทอร์โมแสกน พร้อมจอมอนิเตอร์ตรวจวัดอุณหภูมิเพื่อป้องกันโรคที่บริเวณท่าเทียบเรือ 4 แห่ง และที่สนามบินให้กับสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตไปแล้ว นอกจากนี้ อบจ.ภูเก็ต ซื้อเครื่องพ่นยาฆ่าเชื้อ 4 เครื่อง นำไปใช้ประโยชน์ตามพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.ภูเก็ต และพื้นที่เป็นแหล่งชุมชนต่างๆ รวมถึงซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อประมาณ 30 แกลลอน แอลกอฮอล์เจล 6 หมื่นลิตร เครื่องวัดอุณหภูมิแสกนหน้าผาก 11 เครื่อง เพื่อใช้ตรวจคัดกรองบุคลากรที่สำนักงาน อบจ.ภูเก็ต บริเวณท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง และโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต พร้อมทั้งปรับปรุงอาคารสถานที่ของโรงพยาบาล เป็นห้อง PUI จำนวน 2 ห้อง เพื่อรองรับผู้ป่วยในขณะนี้

อบจ.ภูเก็ต ได้ร่วมกิจกรรม Big Cleaning ทำความสะอาดท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง อาคารสำนักงาน อบจ. โรงพยาบาล โรงเรียนในสังกัด รถโพถ้อง รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในการป้องกันการดูแลรักษาป้องกันการติดเชื้อ การบริหารจัดการดูแลความปลอดภัยในโรงพยาบาล โดยการคัดกรองผู้เข้ามาใช้บริการอย่างเข้มงวด การคัดแยกผู้ป่วย การจัดส่งยาทางไปรษณีย์ การดูแลผู้ป่วยไม่ติดต่อเรื้อรัง มีมาตรการงดเยี่ยม และเลื่อนนัดการทำคลินิคทันตกรรม

สำหรับมาตรการระยะกลาง อบจ.ภูเก็ต ดำเนินการเตรียมจัดสถานที่รองรับผู้ป่วยที่ต้องสอบสวนโรค PUI ให้ได้เพิ่มมากขึ้น ซึ่ง อบจ.ภูเก็ต ให้ความสำคัญในการดูแลผู้ป่วย ทั้งการเพิ่มจุดคัดกรอง เพิ่มเครื่องวัดอุณหภูมิตามจุดเสี่ยงต่างๆ ให้ครอบคลุมทั้งจังหวัด รวมถึงเพิ่มบุคลากรทางการแพทย์ โดยเฉพาะแพทย์เฉพาะทางด้านอายุรกรรม

มาตรการระยะยาว เป็นการบูรณาการร่วมกับจังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการเตรียมความพร้อมโรงพยาบาลสนาม โดยใช้งบประมาณ อบจ.ภูเก็ต และในอนาคตต้องวางแผนสนับสนุนอุปกรณ์ ครุภัณฑ์และค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามอำนาจหน้าที่ ส่วนแนวทางการช่วยเหลือประชาชน อบจ.ภูเก็ต ดำเนินการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ แบ่งงานกันทำตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560