แวดวง อบจ. » อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการข้าราชการ

อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการข้าราชการ

26 มีนาคม 2020
69   0

อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการข้าราชการ

 

 

 

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 3/2563 โดยมี นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต นายประดิษฐ์ แสงจันทร์ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต ข้าราชการ อบจ.ภูเก็ต และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต

 

 

 

ในการนี้ ได้แจ้งเพื่อทราบแนวทางปฏิบัติกรณีใบอนญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของผู้ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสิ้นสุดการอนุญาต พร้อมทั้งซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลาของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีปฏิบัติตามการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รายงานผลการแต่งตั้งให้ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีวิทยฐานะครูชำนาญการ รอบเดือนตุลาคม 2562 รายงานผลการแต่งตั้งให้ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (กรณีเยียวยารอบเดือนตุลาคม 2560 ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน) รายงานการจัดจ้างพนักงานจ้างทั่วไป และรายงานการให้พนักงานจ้างทั่วไปลาออกจากการปฏิบัติงาน