แวดวง อบจ. » อบจ.ภูเก็ต พิจารณาจัดกิจกรรมของชมรมเครือข่ายป้องกันการทุจริต

อบจ.ภูเก็ต พิจารณาจัดกิจกรรมของชมรมเครือข่ายป้องกันการทุจริต

20 มีนาคม 2020
179   0

อบจ.ภูเก็ต ประชุมพิจารณาการดำเนินการจัดกิจกรรมของชมรมเครือข่ายป้องกันการทุจริต

 

 

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายยงยุทธ ลักษณาวิบูลย์กุล หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน  องค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นประธานการประชุมพิจารณาการดำเนินการจัดกิจกรรมของชมรมเครือข่ายป้องกันการทุจริต อบจ.ภูเก็ต โดยมี นายฐานวัฒน์ สุทธิโรจน์รัชกุล ประธานชมรมเครือข่ายป้องกันการทุจริตฯ พร้อมด้วย ผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต

ตามที่ได้มีการจัดตั้งชมรมเครือข่ายป้องกันการทุจริต อบจ.ภูเก็ต ตามยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การส่งเสริมสร้างศักยภาพ บนรากฐานของสถาบันทางสังคมที่เข้มแข็งและส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดให้พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 8 ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) นั้น จึงได้มีการประชุมในครั้งนี้ เพื่อพิจารณาดำเนินการกิจกรรมของชมรมฯ ที่จะจัดในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต