แวดวง อบจ. » อบจ.ภูเก็ตประชุมติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนรายจ่ายประจำปี

อบจ.ภูเก็ตประชุมติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนรายจ่ายประจำปี

20 มีนาคม 2020
93   0

อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะทำงานติดตาม และประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี

 

 

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นางสาวปริตตา ทิพย์กองลาศ ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นประธานการประชุมคณะทำงานติดตาม และประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีของ อบจ.ภูเก็ต โดยมี นายยงยุทธ ลักษณาวิบูลย์กุล หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน อบจ. พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วม

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้อุดหนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้กับส่วนราชการ องค์กรประชาชนและองค์กรการกุศล เพื่อดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รวมจำนวน 24 โครงการ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความถูกต้อง อาศัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 จึงได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานติดตาม และประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีของ อบจ.ภูเก็ต โดยการประชุมในครั้งนี้ ได้พิจารณาแนวทางการติดตามและผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รวมถึงแผนการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563