แวดวง อบจ. » อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการเก็บขยะใต้ทะเล

อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการเก็บขยะใต้ทะเล

14 มีนาคม 2020
195   0

อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการเก็บขยะใต้ทะเล แหล่งปะการังเทียม ฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งทะเล จ.ภูเก็ต 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 09.40 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการเก็บขยะใต้ทะเล แหล่งปะการังเทียม ประจำปี 2563 ณ บริเวณอุทยานแห่งชาติสิรินาถ (หาดในยาง) ตำบลสาคู อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยมี นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัด อบจ. นายศักดิ์ชาย เชาวน์ไวย รองประธานสภา อบจ.ภูเก็ต นายประวัติ พิมานพรหม สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต นายสมคิด สุภาพ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต และผู้มีเกียรติ เข้าร่วม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2563 มีกิจกรรมเก็บขยะชายหาด ณ หาดในยาง และกิจกรรมเก็บขยะใต้ทะเล แหล่งปะการังเทียม รวมทั้งแนวปะการังธรรมชาติที่จัดวางในอุทยานแห่งชาติสิรินาถ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน ทั้งจากองค์การบริหารส่วนตำบลสาคู กลุ่มชาวประมงพื้นบ้าน นักดำน้ำอาสาสมัคร และตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมจำนวน 150 คน

นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัด อบจ. กล่าวว่า อบจ.ภูเก็ต ได้จัดสร้างแท่งปะการังเทียม ในปี 2552-2555 เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งทะเลของจังหวัดภูเก็ต เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ทะเล เป็นแนวป้องกันการลักลอบทำประมงอวนลาก อวนรุน รวมทั้งเป็นการสร้างแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลแห่งใหม่ให้แก่นักท่องเที่ยวอีกทางหนึ่ง สำหรับเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถ (หาดในยาง) ดำเนินการจัดวางปะการังเทียม จำนวน 1,310 แท่ง ปัจจุบันพบว่าทุ่นบอกตำแหน่งปะการังเทียมขาดหายไป ทำให้ชาวประมงไม่ทราบว่ามีปะการังเทียมอยู่บริเวณดังกล่าว เมื่อทำการประมงจึงอาจทำให้มีเครื่องมือ เช่น อวน มาติดกับแท่งปะการังเทียม ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำ ทำให้การพัฒนาไปสู่การเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ทะเลช้าลง รวมทั้งยังทำให้ปลาเข้ามาอาศัยอยู่ในแหล่งปะการังเทียมน้อยลงด้วย

ดังนั้น อบจ.ภูเก็ต จึงได้จัดโครงการเก็บขยะใต้ทะเล แหล่งปะการังเทียม ประจำปี 2563 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ในการป้องกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่ง รวมถึงส่งเสริมให้มีกิจกรรมด้านการป้องกันดูแลรักษา อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรทางทะเล ช่วยสร้างความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ต

 

 

 

 

ด้าน นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีทรัพยากรทางทะเลชายหาดที่สวยงาม มีน้ำทะเลที่ใสสะอาด เป็นแหล่งที่อยู่อาศัย แหล่งเพาะพันธุ์อนุบาลสัตว์น้ำนานาชนิด ทั้งสัตว์น้ำเศรษฐกิจ สัตว์สวยงาม ซึ่งสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องที่และนำเงินเข้าประเทศจำนวนไม่น้อยในแต่ละปี อบจ.ภูเก็ต กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นแนวทางหลักในการพัฒนา ซึ่งตั้งแต่ปี 2552-2555 ได้ดำเนินงานโครงการจัดสร้างปะการังเทียมเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งทะเล ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาชน (กลุ่มประมงพื้นบ้าน) ในปี 2553 อบจ.ภูเก็ต ได้จัดวางปะการังเทียมในพื้นที่บริเวณอุทยานแห่งชาติสิรินาถ รวมจำนวน 1,310 แท่ง

ทั้งนี้ อบจ.ภูเก็ต ได้ติดตามผลการจัดวางปะการังเทียมในพื้นที่ที่จัดวาง พบว่ามีปลาหลายชนิดเข้ามาอาศัยเป็นจำนวนมาก แต่มีเศษอวนมาเกาะติดในแนวปะการังเทียมจำนวนมากเช่นกัน อย่างไรก็ตาม มีความเชื่อมั่นว่ากิจกรรมในครั้งนี้ จะสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ในการป้องกันดูแลรักษา อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้เกิดความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมเศรษฐกิจของชุมชน ในด้านการประมง การท่องเที่ยวทางทะเล และสร้างเสริมคุณภาพชีวิต ความมั่นคง อย่างยั่งยืนของประชาชนในจังหวัดภูเก็ตต่อไป